Poziv za članstvo u SOVCG

Uradite to radi samopoštovanja.
Uradite to da biste ostvarili prava koja Vam garantuju Ustav i zakoni Crne Gore.
Uradite to radi solidarnosti sa onima među nama koji su materijalno najugroženiji.
Uradite to da biste se ljepše, sigurnije i slobodnije osjećali u svom radnom okruženju.
Uradite to iz proste potrebe da se čuje i Vaš glas.

Detaljnije

На основу члана 101 став 4 Закона о Војсци Црне Горе

(„Службени лист ЦГ", бр. 88/09, 75/10 и 32/14), Влада Црне

Горе, на сједници од 23. априла 2015. године, донијела је

У Р Е Д Б У

О БЛИЖИМ УСЛОВИМА, НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА И

ВИСИНИ НАКНАДА ТРОШКОВА И ДРУГИХ

ПРИМАЊА ЛИЦА У СЛУЖБИ У ВОЈСЦИ ЦРНЕ ГОРЕ

Члан 1

Овом уредбом утврђују се ближи услови, начин оства ри -

вања и висина накнада трошкова и других примања лица у

слу жби у Војсци Црне Горе (у даљем тексту: Војска).

Члан 2

Изрази који се у овој уредби користе за физичка лица у

му шком роду подразумијевају исте изразе у женском роду.

Члан 3

Лицу у служби у Војсци припада накнада трошкова у ве -

зи са службом у Војсци за вријеме кад је изложено увећаним

тро шковима ван мјеста службовања, а у одређеним слу ча је ви -

ма и у мјесту службовања.

Члан 4

Под мјестом службовања, у смислу ове уредбе, сматра се

мјесто у којем је стално лоцирана јединица гдје је лице у слу -

жби у Војсци на раду, команда јединице, односно Гене рал -

штаб Војске (у даљем тексту: Генералштаб).

Члан 5

Лицу у служби у Војсци припада право на накнаду дне -

вница за службено путовање у земљи и иностранству у складу

са прописом којим се уређују накнаде трошкова државних

службеника и намјештеника.

Члан 6

Накнаде трошкова за дневнице за службено путовање у

зе мљи и иностранству, накнада за дежурство и накнада за рад

на терену међусобно се искључују.

Члан 7

Накнада трошкова за одвојени живот од породице, у ви -

сини од 120% вриједности коефицијента за обрачун фиксног

дијела зараде државних службеника и намјештеника (у даљем

тексту: вриједност коефицијента), припада лицу у служби у

Војсци које је због потреба службе постављено на дужност у

дру го мјесто удаљено више од 50 km од његовог ранијег

мјеста службовања, ако живи одвојено од породице.

Ако је лицу у служби у Војсци обезбијеђен бесплатан

смје штај, накнада трошкова за одвојени живот од породице

одређује се у висини од 70% накнаде из става 1 овог члана.

Члан 8

Лицу у служби у Војсци, за вријеме одсуства са посла

због коришћења неплаћеног одсуства са рада, у трајању ду -

жем од седам радних дана у мјесецу, као и за вријеме удаљења

од дужности, не припада накнада трошкова за одвојени живот

од породице.

Лицу у служби у Војсци, које промијени мјесто преби ва -

ли шта ван мјеста службовања, а да то није проузроковано

потребама службе, не припада накнада трошкова за одвојени

живот од породице.

Члан 9

Официру, односно подофициру припада мјесечна на кна -

да дијела трошкова закупа стана, ако он или његов супружник

на територији Црне Горе или ван територије Црне Горе нема

стан, односно породичну стамбену зграду у својини, су сво ји -

ни или заједничкој својини, под условом да му на територији

Црне Горе није додијељен службени стан.

Накнада из става 1 овог члана не припада официру, одно -

сно подофициру, ако је он или његов супружник отуђио стан,

односно породичну стамбену зграду у својини, сусвојини или

заједничкој својини или му је на основу одлуке суда о разводу

брака престало право на располагање станом, односно поро -

ди чном стамбеном зградом у својини, сусвојини или заје дни -

чкој својини.

Накнада из става 1 овог члана, припада цивилном лицу у

служби у Војсци распоређеном са територија република би -

вше СФРЈ и са територије Републике Косово, ако је самац или

има чланове породице са којима живи у заједничком дома ћи н -

ству, а он или његов супружник нема стан, односно поро ди -

чну стамбену зграду у својини, сусвојини или заједничкој сво -

jини на територији Црне Горе или ван територије Црне Горе.

Члан 10

Лицу из члана 9 ст. 1 и 3 ове уредбе, припада накнада

дијела трошкова закупа стана у висини од 90% од вриједности

закљученог уговора, а највише у висини од:

1) 60% вриједности коефицијента самцу;

2) 120% вриједности коефицијента, ако у породици, по -

ред корисника накнаде, има најмање још један члан породице

који је запослен или остварује пензију;

3) 180% вриједности коефицијента, ако у породици, по -

ред корисника накнаде, ниједан члан породице није запослен,

нити остварује пензију.

Члан 11

Ако су лица у служби у Војсци супружници и испуњавају

услове прописане за остваривање права на накнаду из члана 9

ове уредбе, право на накнаду може остварити само једно од њих.

Члан 12

Накнада из члана 9 ове уредбе не припада лицу у служби

у Војсци које станује код родитеља, родитеља свог супру -

жника или код своје дјеце.

Члан 13

Лицу у служби у Војсци, за долазак и повратак са посла,

при пада мјесечна накнада дијела трошкова превоза у висини од:

1) 20% вриједности коефицијента, ако станује у мјесту

службовања; и

2) 45% вриједности коефицијента, ако станује ван мјеста

службовања.

Накнада дијела трошкова из става 1 овог члана, не при -

пада лицу у служби у Војсци коме је обезбијеђен бесплатан

пре воз на читавој релацији, као и у случају промјене мјеста

пре би валишта ван мјеста службовања, које није проузро ко -

вано потребама службе у Војсци.

Страна 2 - Број 26 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ЦРНЕ ГОРЕ 26. мај 2015.

Лицу у служби у Војсци које је распоређено на дужност у

дру го мјесто, које је удаљено више од 50 km од његовог ра -

нијег мјеста службовања и које живи одвојено од породице,

припада накнада трошкова за два путовања мјесечно ради

посјете породици, као и у случају прекида годишњег одмора,

ако годишњи одмор користи ван мјеста службовања.

Лицу у служби у Војсци упућеном у иностранство ради

образовања или усавршавања, у трајању дужем од шест

мјесеци, припада накнада трошкова превоза ради обиласка

породице, једанпут у току образовања или усавршавања,

уколико организатор образовања предвиђа семестрални

распуст или другу врсту одмора, осим викенда.

Накнада дијела трошкова из става 3 овог члана, утврђује

се према цијени најјефтинијег превоза у друмском или жеље -

зничком саобраћају.

Накнада дијела трошкова из става 4 овог члана, утврђује

се према цијени најјефтнијег превоза у друмском, жеље зни -

чком или ваздушном саобраћају.

Накнада дијела трошкова превоза не припада лицу у слу -

жби у Војсци за вријеме коришћења годишњег одмора или

другог одсуства са рада дужег од 30 радних дана.

Члан 14

Лицу у служби у Војсци које се распоређује на рад у

иностранство припада накнада дијела трошкова селидбе.

Накнада дијела трошкова из става 1 овог члана, утврђује

се у висини стварних трошкова превоза селидбених ствари

који се признају према рачуну превозника.

Изузетно од става 1 овог члана, лицу у служби у Војсци

упу ћеном у иностранство ради образовања или усавршавања,

чије је трајање дуже од шест мјесеци, припадају стварни тро -

шкови превоза за чланове породице у одласку и повратку, уко -

лико је од организатора образовања обезбијеђен бесплатан смје -

штај за лице у служби у Војсци и чланове његове породице.

Члан 15

Лицу у служби у Војсци за вријеме дежурства, које траје

најмање 24 часа, припада накнада за дежурство у висини од:

1) 15% вриједности коефицијента, радним даном,

2) 21% вриједности коефицијента, суботом и недјељом,

3) 37,50 % вриједности коефицијента, у дане који су

законом одређени као нерадни.

Изузетно од става 1 овог члана, руководиоцу оперативног

дежурног тима Генералштаба, референту за сузбијање кри -

миналитета и криминалистичком техничару у Чети војне

полиције, за ври јеме дежурства, припада накнада за

дежурство у висини од:

1) 5% вриједности коефицијента, радним даном,

2) 7% вриједности коефицијента, суботом и недјељом,

3) 10% вриједности коефицијента, у дане који су законом

одређени као нерадни.

Уколико дежурство из става 1 овог члана почиње радним

да ном, а завршава суботом или у дан који је законом одређен

као нерадни, односно почиње недјељом или у дан који је за -

коном одређен као нерадни, а завршава радним даном, на -

кнада се утврђује у износу који је повољнији за лице у служби

у Војсци.

Накнада за дежурство из става 2 овог члана, за петак,

односно понедјељак и за дане који претходе или слиједе дану

који је законом одређен као нерадни, утврђује се у износу који

је повољнији за лице у служби у Војсци.

Члан 16

Лицу у служби у Војсци, за вријеме рада на терену у зе -

мљи, који траје дуже од 24 часа, припада накнада трошкова у

висини од:

1) 50% вриједности дневнице за службено путовање у

земљи, ако је на терену обезбијеђен смјештај и исхрана,

2) 100% вриједности дневнице за службено путовање у

земљи, ако на терену нијесу обезбијеђени смјештај и исхрана.

Под радом на терену, у смислу става 1 овог члана, подра -

зу мијева се учешће на војној вјежби, обука на терену, откла -

њање посљедица елементарних непогода, уређење и припрема

војних објеката и терена, деконтаминација и асанација терена,

извршавање других послова и задатака са јединицом, односно

једним њеним дијелом у условима логорско -касамског или

сличног рада, као и за вријеме приправности Војске у случају

мјера повећане борбене готовости.

Члан 17

Лицу коме служба у Војсци престаје због испуњења усло -

ва за стицање права на пензију, припада отпремнина ако је

навршило:

1) до 10 година пензијског стажа - у износу од једне мје -

сечне зараде;

2) од 10 до 20 година пензијског стажа - у износу од двије

мје сечне зараде;

3) од 20 до 30 година пензијског стажа - у износу од три

мје сечне зараде; и

4) преко 30 година пензијског стажа - у износу четири

мје сечне зараде.

Основ за обрачун отпремнине из става 1 овог члана је за -

рада коју је лице у служби у Војсци остварило у мјесецу који

је претходио мјесецу у којем је престала служба у Војсци.

Члан 18

Захтјев за остваривање права на накнаде трошкова у

складу са овом уредбом, лице у служби у Војсци подноси Ми -

нистарству одбране (у даљем тексту: Министарство), преко

јединице у којој се налази у служби.

Уз захтјев из става 1 овог члана, лице у служби у Војсци

доставља доказе о испуњавању услова за остваривање права

на накнаду трошкова.

Право на накнаде трошкова у складу са овом уредбом,

лицу у служби у Војсци припада од дана испуњења услова за

сти цање тог права, ако је захтјев поднијет у року од 30 дана од

дана испуњења услова, а ако је захтјев поднијет по истеку тог

рока, од дана подношења захтјева.

Члан 19

За накнаде трошкова из члана 5, члана 13 ст. 3 и 4 и чл.

15 и 16 ове уредбе, не доноси се посебно рјешење.

Обрачун накнада из става 1 овог члана, врши се на одго -

варајућем обрасцу за исплату, овјереном од стране овла -

шћеног лица, осим накнаде из члана 15 ове уредбе, у којем

случају се обрачун и исплата врше на основу радне листе

присутности на послу.

Члан 20

Обустава накнаде из члана 8 ове уредбе, врши се на

основу рјешења о неплаћеном одсуству са рада или о удаљењу

од дужности.

Ако лицу у служби у Војсци накнада из чл. 7 и 9 ове уре -

дбе, припада за вријеме краће од мјесец дана, обрачунава се

по данима.

Члан 21

У случају да је лицу у служби у Војсци одређен притвор

или је упућено на издржавање казне затвора, исплата накнада

из члана 7 и члана 13 став 1 ове уредбе, обуставља се од дана

одре ђивања притвора или упућивања на издржавање казне

затвора.

Лице из става 1 овог члана, остварује право на накнаду

тро шкова, односно на износ припадајуће накнаде од дана уки -

да ња притвора, односно отпуштања са издржавања казне за -

тво ра, уколико и даље испуњава прописане услове за њено

остваривање.

Ако поступак против лица из става 1 овог члана, буде

обу стављен, односно лице буде правоснажном пресудом осло -

бођено оптужбе или оптужба буде одбијена, лицу припада

неисплаћени износ накнаде.

Члан 22

Лице у служби у Војсци дужно је да, најкасније у року од

пет дана од дана настанка промјене која је од утицаја за

остваривање права на накнаде трошкова утврђене овом

уредбом, у писаној форми, обавијести Министарство, преко

јединице у којој се налази у служби.

26. мај 2015. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ЦРНЕ ГОРЕ Страна 3 - Број 26

Члан 23

Под чланом породице, у смислу ове уредбе, сматрају се

супружник и дјеца лица у служби у Војсци (рођена у браку,

ва нбрачна, пасторчад и усвојена), који имају пребивалиште

или боравиште на територији Црне Горе и који са њим живе у

заједничком домаћинству.

Уколико ниједан члан породице лица у служби у Војсци

нема пребивалиште или боравиште на територији Црне Горе,

то лице се, у смислу остваривања права на накнаде у складу са

овом уредбом, сматра самцем.

Члан 24

Накнаде из чл. 7 и 9, члана 13 став 1 и чл. 15, 16 и 17 ове

уре дбе, утврђују се у бруто износима.

Члан 25

Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уре -

дба о ближим условима, начину остваривања и висини на -

кнада и других примања лица у служби у Војсци Црне Горе

(„Службени лист ЦГ", број 44/11).

Члан 26

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана обја вљи -

вања у „Службеном листу Црне Горе".

Броj: 08-864

 

Подгорица, 23. априла 2015. године

Влада Црне Горе

Предсједник,

Мило Ђукановић, с.р.

Anketa

Odluku Ministra odbrane da prestane profesionalna služba za trideset vojnika po ugovoru bez obzira na zahtjev-predlog Načelnika Generalštaba VCG, komandanatai komandira jedinica da se tim vojnicima služba produži i u naredne tri godine, smatram:

Pretraga

Himna EUROMIL

Ovdje možete preuzeti himnu EUROMIL u MP3 formatu.