Poziv za članstvo u SOVCG

Uradite to radi samopoštovanja.
Uradite to da biste ostvarili prava koja Vam garantuju Ustav i zakoni Crne Gore.
Uradite to radi solidarnosti sa onima među nama koji su materijalno najugroženiji.
Uradite to da biste se ljepše, sigurnije i slobodnije osjećali u svom radnom okruženju.
Uradite to iz proste potrebe da se čuje i Vaš glas.

Detaljnije

  UREDBE O ZARADAMA I NAKNADAMA – INFORMACIJA

 SOVCG se obratio Vladi CG i Ministarstvu finansija

 Ministarstvo odbrane Vam je dostavilo konačne verzije predloga Uredbe o  bližim uslovima, načinu ostvarivanja i visini zarada i drugih primanja licima u službi u VCGi Uredbe obližim uslovima, načinu ostvarivanja i visini naknada troškova i drugih primanja lica na službi u VCG.

I pored toga što su određena pitanja usaglašena sa SOVCG  ostalo je nekoliko važnih pitanja za koja smatramo da nisu riješena ili nisu adekvatno riješena u konačnoj verziji predloga koji su Vam  dostavljeni.

SOVCG se obratio Ministru odbrane da naše primjedbe na ove konačne predloge pomenutih uredbi budu dostavljeni nadležnim institucijama, Vladi, Ministarstvu finansija i dr. Obzirom da nismo dobili povratnu informaciju da je to i urađeno odlučili smo da Vam lično dostavimo naše primjedbe u nadi da ćete ih razmotriti prije usvajanja pomenutih uredbi.

Primjedbe SOVCG na konačan predlog Uredbe o bližim uslovima, načinu ostvarivanja i visini zarada i drugih primanja licima u službi u VCG

Smatramo da u Članu 4 fiksni dio zarade za vojnike po ugovoru treba da bude izražen kao i za oficire i podoficire odvojeno po činu i položajnoj grupi (regulisano članom 96 stav 3 Zakona o VCG) a ne samo po činu kako je to predstavljeno u tabeli.

 

Smatramo da je u Članu 5 potrebno odrediti koeficijente za fiksni dio zaradeza vojnike po ugovoru tj. činove razvodnika, desetara i mlađeg vodnika u periodu od dana stupanja na službu u Vojsci do dana postavljenja na dužnost.

 

Protivimo se da se u Članu 8  smanji dodatak za ukrcanje sa 35% na 30% jer za to ne postoji nikakav valjan razlog. Smatramo da nema osnova da članovi komande MVCG sa jednom ili nijednom vožnjom mjesečno brodom ostvaruju pravo na naknadu za ukrcanje u istom iznosu kao i posada koja je neprekidno zadejstvovana na brodovima (napominjemo da ovo pravo nikada do sada nije sledovalo lica koja nisu stalno ukrcana). Obzirom da se radi o procentu na zaradu ova lica koja se rijetko ukrcavaju na brodove ustvari imaju veću naknadu za ukrcanje od stalno ukrcane posade broda. Da problem bude veći sredstva za naknadu po osnovu ukrcanja licima koja se povremeno ukrcavaju su obezbijeđena na način što je dodatak za ukrcanje stalno ukrcanim licima umanjena za 5%.

 

Protivimo se da se u Članu 17 umetnu reiječi ‘’kao i profesionalnom vojnom licu koje je postavljeno za sekretara Savjeta za odbranu i bezbjednost’’. Ne slažemo se da se ovom uredbom reguliše dodatak od 20% za sekretara Savjeta za odbranu i bezbjednost jer nije u pitanju vršioc dužnosti. Protivimo se ovoj izmjeni člana 17 jer smatramo da su ‘’vršilac dužnosti’’ i ‘’sekretar Savjeta za odbranu i bezbjednost’’ potpuno različita angažovanja, iz razloga što se vršiocu dužnosti određuje vrijeme-period obavljanja dužnosti u kojem to lice obavlja istu u kontinuitetu umjesto otsutnog lica, dok je sekretar Savjeta za odbranu i bezbjednost postavljen na ovu dužnost na neodređeno vrijeme pri čemu ne zamjenjuje odsutno lice. Takođe lice određeno da obavlja poslove sekretara Savjeta za odbranu i bezbjednost iste obavlja povremeno tj. jedanput do dva puta u toku godine u kratkom angažovanju od par dana tako da je neprihvatljivo da dobija redovnu mjesečnu nadoknadu.

 

Protivimo se da se u Članu 21 sva civilna lica jednako tretiraju po osnovu vojnog dodatka. Tražimo da se vojni dodatak civilnim licima na službi u VCG koji tu službu obavljaju u trupi odredi u visini od 43% kao i vojnim licima a da se vojni dodatak od 35% zadrži za ostala civilna lica.

Primjedbe SOVCG na konačan predlog Uredbe o bližim uslovima, načinu ostvarivanja i visini naknada troškova i drugih primanja lica na službi u VCG

P. OPPCP

U Članu 4 stav 1 iza riječi ’’službeno putovanje’’ treba dodati riječi ’’i selidbu’’ (kako je to riješeno i Članom. 3 Uredbe o naknadi troškova državnim službenicima i namještenicima).

Član 5 treba brisati jer je ovo pitanje već regulisano Zakonom o Vojsci.

U Članu 6 riječi ’’udaljeno više od 50 km od njegovog ranijeg mjesta’’ treba izbrisati.Ovo uslovljavanje je nerealno a nema ga ni u Uredbi o naknadi troškova državnim službenicima i namještenicima, dovoljan je uslov da živi odvojeno od porodice.

Član 7 treba izbrisati jer je nerealan i diskriminirajući a ovakvo nešto nije regulisano ni Uredbiom o naknadi troškova državnim službenicima i namještenicima. Ovim članom u stavu 2 je ugroženo pravo na slobodno nastanjivanje. Postavlja se pitanje šta sa onim pripadnicima VCG koji žive i rade u npr Podgorici a dobili su stanove u Pljevljima, Ulcinju, itd.

U Članu 8 stav 1 Umjesto riječi ‘’Oficiru, odnosno podoficiru’’ treba da stoje riječi: "Lica u službi u vojsci’’. Potrebno ga je uskladiti sa članom 101, stav 1 tačka 3 Zakona o VCG. Dakle pravo na naknadu uvećanih troškova stanovanja nesumnjivo sleduje i vojnike po ugovoru i civilna lica na službi u VCG.

U stavu 1 riječi ’’odnosno stan u zakup’’ treba izbrisati jer je potpuno nelogično da plaća zakup stana a da ga ne sleduje naknada dijela troškova zakupa stana.

U stavu 2 umjesto riječi ‘’Oficiru, odnosno podoficiru’’ treba da stoje riječi: "Lica u službi u vojsci’’. Potrebno ga je uskladiti sa članom 101, stav 1 tačka 3 Zakona o VCG.

Stav 3 postaje suvišan kada se naprave izmjene stava 1.

U Članu 9 riječi ’’u visini od 90% od vrijednosti sklopljenog ugovora, a najviše’’ treba brisati jer je ovaj uslov neobjektivan i diskriminirajući. Ovakvo nešto će prouzrokovati brojne probleme zaposlenima u smislu da dobiju ugovor od stanodavca, takođe će usloviti povećanje zakupnina, postoje slučajevi gdje stanodavci ne žive u Crnoj Gori i fizički je nemoguće zaključiti ugovor sa njima, itd. Ovakav uslov nije postavljen nikome ko je zaposlen u javnom sektoru a ostvaruje ovo pravo.

Predlažemo da u stavu 1 tački 1 umjesto “60%”  bude “90%”, u tački 2 i 3 treba dodati riječi ‘’za svakog člana porodice, ukoliko porodica broji više od 2 člana, troškovi zakupa se uvećavaju za 20% vrijednosti koeficijenta. Nelogično je i nepravedno da npr porodica sa dva i porodica sa pet članova dobijaju istu naknadu jer je jasno da im nije potrebna ista veličina stana za iznajmlivanje tj življenje.

 

Član 11 je potrebno brisat.Ako licu u službi u Vojsci stanuju kod roditelja, roditelja svog bračnog druga ili kod svoje djece to ne znači i ne mora da znači da ne plaćaju zakup stana ili dijela koji koriste. Takođe je nejasno šta se podrazumijeva pod ’’stanuje kod roditelja...’’ jer je nejasno da li koristi zasebnu stambenu jedinicu ili dijeli istu, takođe se postavlja pitanje šta ukoliko tu stambenu jedinicu dijeli ne samo sa roditeljima već i sa drugim članovima šire porodice itd.

U Članu 12 naknada za prevoz treba da bude u skladu sa realnim troškovima odnosno cijenom karte. U najgorem slučaju procenat treba da se odredi u odnosu na cijenu koštanja prevoza do radnog mjesta i nazad i to u iznosu od minimum 80%. Na dosadašnji način istu nadoknadu dobijaju lica koja žive 50 m od radnog mjesta i ona udaljena 5 km i više.

U stavu 2 treba brisati riječi ’’kao i u slučaju promjene mjesta prebivališta van mjesta službovanja, koje nije prouzrokovano potrebama službe u Vojsci’’ jer je suprotno slobodi nastanjivanja, a radi se i o dijelu troškova.

U stavu 3 treba brisati riječi ’’koje je udaljeno više od 50 km od njegovog ranijeg mjesta službovanja’’ jer su diskriminirajuće, takođe ovo kao uslov ne postoji u Uredbi o naknadi troškova državnim službenicima i namještenicima. Takođe umjesto riječi ’’dva’’ treba da stoji riječ ’’četiri’’ iz razloga što je tako regulisano Uredbom o naknadi troškova državnim službenicima i namještenicima.

U stavu 4 treba brisati riječi ’’osim vikenda’’ jer nema smisla niti logike niti bilo kakvog drugog osnova a posebno ne pravnog da se jedno pravo dodijeli pa u isto vrijeme oduzme. Stvar je u tome da se tom licu omogući da obiđe porodicu a ne u tome koliko dana će provesti sa porodicom.

U Članu 14 u stavu 1 u tački 1 umjesto “15%” treba da stoji “40%”, u tački umjesto “21%” treba da stoji “60%”, a u tački 3 umjesto “37,50%” treba da stoji “80%”.

Druga varijanta je da se dati procenti vrijednosti koeficijenta iz stav 1 množe sa koeficijentom prema činu (član 3 Uredbe o bližim uslovima, načinu ostvarivanja i visini zarade i drugih primanja licima u službi u Vojsci CG), kako je to regulisano za dežurstva u zdravstvenim ustanovama.

Jasno je da je ponuđeno rješenje daleko ispod stvarnog vrednovanja uloženog prekovremenog i noćnog rada tj. načina njegovog obračuna prema opštem kolektivnom ugovoru.

Stav 2 treba da se promijeni i da glasi “Licima angažovanim na kućnom dežurstvu (rukovodioc OD tima GŠVCG, ljekari i druga lica) dnevni iznos naknade se određuje u iznosu od:

  1. 10% vrednosti koeficijenta za obračun dnevno,
  2. 15% vrednosti koeficijenta za obračun dnevno u dane koji su neradni,
  3. 25% vrednosti koeficijenta za obračun dnevno koji su zakonom određeni kao neradni.”

U Članu 15 stav 1 treba izbrisati riječi ’’duže od’’ jer su suvišne i stvaraju konfuziju.

Treba u tački 1 “50%” zamjeniti sa  “100%”, a u tački 2 “100%” da se zamjeni sa “200%”. Takođe treba dodati rečenicu ‘’Za neradne dane ove naknade se uvećavaju za 50%’’.

Druga varijanta je da se reguliše na način kako smo to tražili za dežurstvo a nikako da uslovi budu lošiji od njh zato što rad na terenu podrazumijeva 24-ro časovno angažovanje i ne podrazumijeva slobodan dan kao poslije dežurstva.

U stavu 2 iza riječi ’’asanacija terena’’ treba dodati riječi: ’’obezbjeđenju vojnih objekata’’,

Treba dodati novi stav 3 koji bi glasio: ‘’Za naknada troškova za vrijeme rada na terenu u zemlji, kraće od 24 časa, obračun se vrši na sljedeći način:

- vrijeme provedeno na terenu između 12 i 24 časa obračunava se kao za 24 časa provedena na terenu i

- vrijeme provedeno na radu na terenu između osam i 12 časova obračunava se kao pola naknade koja sleduje za 24 časovno angažovanje na terenu.’’

Podgorica 30.03.2015. godine