Poziv za članstvo u SOVCG

Uradite to radi samopoštovanja.
Uradite to da biste ostvarili prava koja Vam garantuju Ustav i zakoni Crne Gore.
Uradite to radi solidarnosti sa onima među nama koji su materijalno najugroženiji.
Uradite to da biste se ljepše, sigurnije i slobodnije osjećali u svom radnom okruženju.
Uradite to iz proste potrebe da se čuje i Vaš glas.

Detaljnije

 Primjedbe SOVCG na Predlog zakona o zaradama u javnom sektoru i Predlog zakona o budžetu u 2016. godini

1. Član 2 Zaposleni u javnom sektoru
U tački 7 su izdvojena ’’lica u službi u Vojsci’’
Insistiramo da se ova tačka izbriše a u tački 1 doda ’’u Vojsci Crne Gore’’.
Obrazloženje:
- I mi u Vojsci smo ’’zaposleni’’ kao i svi ostali a ne ’’lica u službi’’ , pa ne vidimo ni najmanji razlog da se izdvojimo od ostalih zaposlenih u državnom sektoru.
- Izdvajanje Vojske, zaposlene u ovoj instituciji stavlja u podređen položaj u odnosu na ostale zaposlene. Zarada nam je manja od prosječne u državi a u isto vrijeme nije transparentna.
- Izdvajanjem zaposlenih u Vojsci bi se obesmislilo sindikalno organizovanje, socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje u Vojsci.

2. Član 4 Utvrđivanje zarade
Ministarstvo odbrane je jedina državna institucija koja nema kolektivni ugovor sa sindikatima čime se dovodi u pitanje Član 4 koji kaže da se zarada zaposlenog u javnom sektoru utvrđuje u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom.
Insistiramo da specifičnosti u oblasti zarada za zaposlene u Vojsci i Ministarstvu odbrane rješavamo kroz kolektivni ugovor kako to rade i drugi sindikati u javnom sektoru.
Obrazloženje:
- Ukoliko nam se, kao ostalim sindikatima u javnom sektoru, ne da prostor za uticaj na zaradu kroz kolektivni ugovor to za Sindikat predstavlja potpuno gušenje sindikalizma i demokratije u ovoj instituciji. Dodajmo ovome činjenicu da socijalni dijalog na relaciji Ministarstvo odbrane-sindikati ne postoji što ukazuje kakve štete bi se nanijele demokratizaciji Vojske i zaposlenima u Vojsci izostankom prostora za kolektivno pregovaranje u oblasti zarada.

3. Član 5 Principi
Očigledno je da se principi navedeni u članu 5 ne odnose na zaposlene u Vojsci čemu se oštro protivimo.
Posebno ističemo princip ’’transparentnosti zarada’’.
Insistiramo da zarade zaposlenih u Vojsci takođe budu transparentne kao i za ostale zaposlene u javnom sektoru.
Obrazloženje:
- U predlogu ovog Zakona nije vidljivo kolike su zarade zaposlenih u Vojsci što nije u redu. Smatramo da građani Crne Gore moraju znati kolike su nam zarade a svi zajedno moramo znati kakve su zarade u Vojsci u odnosu na ostale zaposlene u javnom sektoru.
- Najbolji argumenat za ovo je nedavna tvrdnja ministarke odbrane da je zarada kapetana u Vojsci Crne Gore 850 eura a da smo iz SOVCG ovu tvrdnju demantovali tvrdnjom i dokazima da je zarada potpukovnika u Vojsci Crne Gore do 650 eura, dakle samo 200 eura manje od ministarkinog kapetana.
- Očigledno je da su ministar odbrane (koef. 26), državni sekretar (koef. 23), sekretar ministarstva (koef. 18) i generalni direktor u ministarstvu (koef. 18) veoma dobro nagrađeni ovim predlogom Zakona o zaradama u javnom sektoru, a kako smo čuli ovolike zarade su i do sada primali samo u prikrivenoj formi. Bilo bi pravedno i demokratski kada bi smo znali kolika je i stvarna mjesečna zarada načelnika Generalštaba VCG, odnosno kolika će biti ubuduće.

U ovom članu i Predlogu zakona izostavljeno je pitanje odgovornosti odnosno uticaj neodgovornog izvršavanja javnih funkcija na zarade zaposlenih, posebno mislimo na raspoređene u grupe B i C.
Insistiramo da se kao četvrti princip u članu 5 doda ’’Odgovornost’’ kao suštinski važan.
Obrazloženje:
- Razlog za enormne zarade raspoređenih u grupe A,BiC se obrazlaže nivoom odgovornosti za vršenje poslova na ovim radnim mjestima. Postavlja se pitanje šta u slučaju neodovornosti lica na ovim funkcijama, da li to ima uticaj na njihove zarade?
- Do sada to nije bio slučaj, navešćemo najdrastičnije primjere:
o dugogodišnje odsustvo sistematskih pregleda zaposlenih u Vojsci Crne Gore (posledice teške bolesti, iznenadna smrt više lica, ..., strah i neizvjesnost kod zaposlenih i njihovih porodica, ...)
o zabrinjavajući nivo zaštite na radu i nepreduzimanje ni najosnovnijih mjera u toj oblasti kao što je nabavka zaštitne odjeće i obuće i slično,
o brojne promjene na usvojenu formaciju Vojske koja se ogleda u stotinama izmjena a što je posledica nezakonitog postupanja u toku izrade iste, prilagođavanja iste ličnim potrebama i interesima pojedinaca
o brojne nezakonitosti u procesu raspodjele stanova u MO i Vojsci koje su prouzrokovale i još prouzrokuju neprocjenljive materijlne i moralne štete zaposlenima u MO i VCG i ovim institucijama
o zloupotreba sistema komandovanja,neodređivanje rokova za rješavanje konkretnih problema a na štetu zaposlenih, kašnjenja po brojnim pitanjima u izradi planskih dokumenata, podzakonskih akata idr.
o nepokretanje postupaka odgovornosti za bliske sasradnike ministra odbrane i načelnika generalštaba po konkretnim zahtjevima i optužbama. itd.
o obmanjivanje građana i zaposlenih javnim iznošenjem neistina,
o kontinuirano ignorisanje zhtjeva Sindikata za rješavanje konkretnih problema, dakle ignorisanje problema koji opterećuju zaposlene,
o i najsvježije, tromjesečno ćutanje ministarke odbrane po pitanju raspisivanja tendera za izgradnju stambene zgrade za potrebe zaposlenih u MO i VCG za šta je izrađena i predata joj sva potrebna dokumentacija, nepostojanje Plana stambenog zbrinjavanja za 2016. godinu,idr.
Postavlja se pitanje: Hoće li se Ministarki odbrane, Načelnik Generalštaba i drugim odgovornim licima smanjiti zarada zbog ovoga, koliko i za koji vremenski period?

4. Član 17 Dodatak za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima
Insistiramo da se stav 4 ovog člana briše.
Obrazloženje:
- Eventualne razlike i specifičnosti u odnosu na član 15 regulisale bi se kolektivnim ugovorom kako to rade drugi sindikati u javnom sektoru.

5. Član 22 Raspoređivanje u grupe poslova
Insistiramo da se u Član 22 u odgovarajuće grupe razvrstaju određena radna mjesta kao što su načelnik Generalštaba, njegov zamjenik, komandanti vidovskih jedinica, civilno lice na službi u Vojsci (prema stručnoj spremi) i obavezno profesionalni vojnik, makar na način da se vidi u kom nivou su im zarade u odnosu na ostale zaposlene u državnom sektoru.
Evidentne su i niske zarade državnih službenika i namještenika u Ministarstvu odbrane raspoređenih u grupu ’’D’’ i neusklađeno pitanje dodataka na zaradu sa zaposlenima u Vojsci Crne Gore.
Obrazloženje:
- Za nas u Vojsci, a nadamo se i za građane Crne Gore, je veoma važno da znamo u koju grupu je svrstan načelnik Generalštaba A,B ili C i kolika mu je zarada. Na ovaj način bi se ispoštovao princip transparentnosti zarada i dao reper za određivanje visine zarada ostalim zaposlenima u VCG.
- Nejasno je zbog čega je u članu 22 grupi ’’C’’ izdvojen Načelnik odjeljenja za vojno-obavještajne i bezbjednosne poslove,

6. Član 24 Posebne grupe poslova
Insistiramo da se u stav 3 ovog člana na kraju rečenice dodaju riječi: ’’ i reprezentativnih sindikata a u skladu sa komparativnim koeficijentima datim u članu 22 ovog Zakona.’’
Obrazloženje:
- Evidentno je da se postojećim stavom eliminiše uloga sindikata i kolektivno pregovaranje.
- Posebno je važno da se ovaj član odnosno stav 3 veže za grpe i koeficijente u članu 22 kao komparativne elemente ili repere koji pokazuju raspon zarada odnosno najveće i najmanje zarade u Vojsci Crne Gore.
7. Član 33 Druga primanja
Po pitanju otpremnina u Vojsci imamo problem vojnika po ugovoru koji su diskriminisani u odnosu na ostale zaposlene u državnom sektoru jer bez obzira na dužinu staža ne mogu biti zaposleni na neodređeno vrijeme. Pitanje otpremnina za ova lica nije adekvatno riješeno pa zahtijevamo da nam se omogući da ovo pitanje riješimo kroz kolektivni ugovor sa MO.

8. Član 34 Pravo na naknadu troškova
Insistiramo da se stav 3 ovog člana briše.
Obrazloženje:
- Eventualne razlike i specifičnosti u odnosu na član 34 stav 1 regulisale bi se kolektivnim ugovorom kako to rade drugi sindikati u javnom sektoru.

9. Član 36 Pravo na naknadu po prestanku funkcije
Pitamo da li ovo pravo odnosi i na određene zaposlene u Vojsci kao npr načelni Generalštaba, njegov zamjenik idr.?
Obrazloženje:
- Vidimo da ovo pravo pripada Načelniku vojno-obavještajne službe.

Zakon o budžetu Crne Gore
10. Neophodno je u predlogu Zakonu o budžetu planirati povećanje sredstava za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca u Ministarstvu odbrane u visini od minimalno 14% odnosno za oko 3,1 miliona eura.
Obrazloženje:
- Zarade zaposlenih u Vojsci i Ministarstvu odbrane su ispod prosječne zarade u Crnoj Gori.
- Ogromna većina zaposlenih živi u dužničkom ropstvu jer ½ mjesečne zarade odvaja za kredite, komunalije i dr.
- Zarade zaposlenima nisu povećavane zadnjih 10 i više godina niti je do povećanja došlo 2008 godine kad je svim zaposlenima u javnom sektoru ista povećana za 30%
- itd.

Anketa

Odluku Ministra odbrane da prestane profesionalna služba za trideset vojnika po ugovoru bez obzira na zahtjev-predlog Načelnika Generalštaba VCG, komandanatai komandira jedinica da se tim vojnicima služba produži i u naredne tri godine, smatram:

Pretraga

Himna EUROMIL

Ovdje možete preuzeti himnu EUROMIL u MP3 formatu.