Poziv za članstvo u SOVCG

Uradite to radi samopoštovanja.
Uradite to da biste ostvarili prava koja Vam garantuju Ustav i zakoni Crne Gore.
Uradite to radi solidarnosti sa onima među nama koji su materijalno najugroženiji.
Uradite to da biste se ljepše, sigurnije i slobodnije osjećali u svom radnom okruženju.
Uradite to iz proste potrebe da se čuje i Vaš glas.

Detaljnije

 je dana 28.07.2016.godine dostavila Ministarstvu odbrane Predloge i zahtjeve na Predlog Pravilnika o vrstama, uslovima, načinu ostvarivanja i visini naknada lica na službi u VCG.

Primjedbe i zahtjevi SOVCG na Predlog Pravilnika o vrstama, uslovima, načinu ostvarivanja i visini naknada lica na službi u Vojsci Crne Gore, (28.07.2016.godine)

SOVCG je izvršio detaljunu analizu Predloga Pravilnika o vrstama, uslovima, načinu ostvarivanja i visini naknada lica na službi u Vojsci Crne Gore (u daljem tekstu Predlog Pravilnika) koji nam je dostavljen od strane Direktorata za ljudske resurse Ministarstva odbrane  26.07.2016.godine. 

Pored određenih pozitivnih rješenja koje Predlog Pravilnika sadrži a koje smo usaglasili u toku pregovora i socijalnog dijaloga, isti sadrži i određena rješenja koja nisu u skladu sa našim predlozima, sugestijama i zahtjevima, takođe su u određenom dijelu diskriminirajući prema nekim kategorijama lica na službi u VCG a evidentan je i pokušaj da se značajno degradira vrijednost radnog angažovanja pripadnika VCG na terenu i drugim složenim uslovima.

U cliju eliminisanja uočenih nedostataka SOVCG insistira da se Predlog Pravilnika izmjeni i dopuni po sledećem:

1.Član 1

Zahtjev SOVCG: U Članu 1 na kraju rečenice dodati: ‘’i uslovi za zadržavanja određenih prava’’ tako da glasi: ‘’Ovim pravilnikom propisuju se vrste, uslovi, način ostvarivanja i visina naknada troškova lica u službi u Vojsci Crne Gore (u daljem tekstu: Vojska) i uslovi za zadržavanje određenih prava.’’

Obrazloženje: Ova dopuna člana 1 se odnosi prije svega na zadržavanje prava na naknadu za uvećane troškove stanovanja za lica na službi u VCG koja bi se odlučila za rješavnje stambenog pitanja putem kreditiranja.

2.Član 5

Zahtjevi SOVCG: 

-U Članu 5, stav 1, poslije tačke 5) treba dodati tačku 6) koja glasi: ‘’naknada dijela troškova zakupa stana''. 

-Shodno izmjeni stava 1, stav 2 potpuno izbrisati.

-Stav 3 potpuno izbrisati.

 

Obrazloženje: 

Pravo na naknadu dijela troškova zakupa stana je u Predlogu Pravilnika, u stavu 2, dato samo oficirima i podoficirima pri čemu su izostavljeni oficiri i podoficiri po ugovoru, vojnici po ugovoru i civilna lica na službi u Vojsci Crne Gore. SOVCG se oštro protivi ovakvom rješenju iz više razloga a najznačajniji su:

-Evidentna je suprotnost Člana 5 Predloga Pravilnika sa Članom 101 Zakona o Vojsci Crne Gore koji pravo na dio troškova zakupa stana daje svim licima na službi u Vojsci;

-Desila bi se diskriminacija zaposlenih u VCG ako bi se usvojilo rješenje da se nekim kategorijama zaposlenih dodijeli pomenuto pravo a ostalim kategorijama istoo uskrati, za šta ne postoji ni jedno valjano objašnjenje odnosno razlog;

-Činjenica je da oficiri po ugovoru, podoficiri po ugovoru, vojnici po ugovoru i civilna lica na službi u VCG nisu, po pitanju dužnosti i obaveza regulisanih Zakonom o Vojsci i Pravilom službe VCG, pošteđeni po bilo kom osnovu u odnosu na oficire i podoficire pa shodno tome ne postoje ni razlozi da im se uskrate prava data ovim kategorijama a što bi se učinilo predloženim rješenjem člana 5 Predloga pravilnika.

 

Član 5, stav 3 treba izbrisati iz više razloga. Prvo, ovaj stav može da bude dio člana 28 u kojem su precizirani uslovi i način ostvarivanja prava po osnovu naknade za rad na terenu a ne člana 5 (u tom slučaju predloženo rješenje bi se trebalo odnositi i na tačku 1 i 4). Drugo, ovakav sadržaj stava 3 je prihvatljiv samo pod uslovom da se iznosi naknade za rad na terenu znatno izmijene odnosno prilagode cijeni prekovremenog, noćnog i rada neradnim danima i praznicima regulisanih Opštim kolektivnim ugovorom. Treće, predloženi stav 3 potpuno potcjenjuje uslove rada na terenu koji su drastično različiti kada su u pitanju pripadnici Vojske u odnosu na druge zaposlene u javnom sektoru. Dakle za 24 časa angažovanja na terenu pripadniku VCG pripada naknada od svega devet eura, ako je na terenu obezbijeđen smještaj i ishrana. U cilju boljeg razumijevanja uslova i načina života i rada pripadnika Vojske na terenu, naglašavamo da se taj rad najčešće odvija u složenim zemljišnim i vremenskim uslovima i izvršavanju složenih i rizičnih zadataka i aktivnosti (nabrojani su u članu 28 stav2). Što se tiče smještaja na terenu (koji umanjuje naknadu) ističemo da se najčešće radi o smještaju na otvorenom pod šatorima bez obzira na vremenske, klimatske i druge uslove. Smještaj je takođe najčešće kolektivni, većinom na zemljanoj podlozi uz korišćenje podmetača i vreća za spavanje, rijetko na poljskim krevetima. Šatori nemaju grijanje niti hlađenje, izuzetno kada su velike hladnoće koriste se peći na drva, takozvane ''bubnjare''. Toalete i mokre čvorove sami formiramo i uvijek su kolektivni, kupanje je 1-2 sedmično, kolektivno, pod šatorom 20 i više lica, itd. Jasno je, dakle, da najčešće zaposlenima u VCG nije obezbijeđen smještaj već da ga oni sami formiraju tamo gdje se zadese i sa sredstvima sa kojima raspolažu pa se nikako ne mogu ti uslovi smještaja koristiti kao argument za umanjenje naknade već bi realno trebali da budu argumenti za povećanje naknade za rad na terenu. I po pitanju ishrane je slično a napominjemo da su obroci često konzervirani i da se ojeduje pod šatorom ili pod vedrim nebom.

Stav 3 smatramo nezakonitim i iz razloga što se kroz iznos naknade (regulisan u članu 28 Predloga Pravilnika) ne razlikuje angažovanje na terenu radnim, neradnim danima ili u dane praznika već je iznos naknade jednak bez obzira na to. Takođe ljudstvo angažovano na terenu osim naknade u iznosu od devet eura ne ostvaruje pravo na slobodne dane po osnovu 24-o časovnog angažovanja na terenu što je takođe neprihvatljivo, pogotovo u uslovima kada im nisu priznate naknade za prekovremeni rad, rad noću, rad u neradne dane i praznicima.

 

3.Član 6

U stavu 1 riječ ‘’komandanta’’ treba zamijeniti sa riječi ‘’komandira’’.

 

4.Član 24

Zahtjevi SOVCG: 

-U Članu 24, stav 1 umjesto broja ‘’120%’’ treba da stoji ‘’180%’’.

-Kao novi stav 3 ovog člana treba da se prenese postojeći stav 3 iz člana 26 Predloga Pravilnika. 

 

Obrazloženje:

Naknada troškova za odvojeni život od porodice, u visini od 120% obračunske vrijednosti koeficijenta za zaposlene u javnom sektoru koja iznosi 108 eura nije ni približno realna u odnosu na stvarne troškove koji su zaposlenom u VCG stvoreni zbog premještaja po potrebi službe. Ova naknada bi trebalo da obuhvataju realne troškove smještaja u novom mjestu službovanja uvećane za dodatne troškove komunalija i ishrane kao i drugih negativnih finansijskih i drugih uticaja odvojenog života od porodice. Smatramo da je i iznos od 180% obračunske vrijednosti koeficijenta (162 eura) takođe neadekvatan ali bi svakako ublažio troškove odvojenog života od porodice i uslove smještaja i života ovih lica.

 

Kao novi stav 3 ovog člana treba da se prenese postojeći stav 3 iz člana 26 Predloga Pravilnika iz razloga jer se odnosi na lice koje je odvojeno od porodice i na nadoknadu troškova posjete porodici a ne troškova prevoza na radon mjesto što je suštinski regulisano članom 26. 

 

5.Član 26

Zahtjevi SOVCG: 

-Stav 3 ovog člana treba da se izbriše i prenese u člana 24 Predloga Pravilnika kao stav 3.

-Sadašnji stav 4 (budući stav 3) treba da se izmijeni i da glasi: ‘’ Naknada iz stava 1 ovog člana, pripada I licu u službi u Vojsci angažovanom van radnog vremena zbog potreba službe, srazmjerno broju dana angažovanja i realnim troškovima najjeftinijeg prevoza, a na osnovu akta ministra ili načelnika Generalštaba.

 

Obrazloženje:

Obrazloženje za brisanje stave 3 je dato u obrazloženju za izmjene člana 24.

Veoma je važno da se ovim pravilnikom ne izostave lica na službi u Vojsci koja su, zbog specifičnog radnog vremena, zbog angažovanja neradnim danima, zbog nemogućnosti korišćenja organizovanog prevoza određenim danima a zbog potreba službe, odlaska i dolaska sa službe dežurstva i kontrolstva u jedinici u vanradno vrijeme itd. često  izloženi dodatnim i značajnim troškovima prevoza.

 

6.Član 28

Zahtjevi SOVCG: 

-U Članu 28, stav 1, tačka  1 ispred broja 50% treba dodati riječi ‘’radnim danom’’. 

-U Članu 28, stav 1, treba dodati novu tačku 2 koja glasi ‘’neradnim danom 75% vrijednosti dnevnice za službeno putovanje u zemlji, ako je na terenu obezbijeđen smještaj i ishrana''

-U Članu 28, stav 1, treba dodati novu tačku 3 koja glasi ‘’praznikom 100% vrijednosti dnevnice za službeno putovanje u zemlji, ako je na terenu obezbijeđen smještaj i ishrana''.

-Sadašnja tačka 2 treba da postane tačka 4, da se izmijeni i glasi: ''Naknada u tačkama 1,2 i 3 se uvećavaju za 50% vrijednosti dnevnice za službeno putovanje u zemlji u slučaju ako na terenu nijesu obezbijeđeni smještaj i ishrana.‘’

-U Članu 28, dodati novi stav 3 koji glasi ''Licu u službi u Vojsci, za vrijeme rada na terenu u zemlji, koji traje između 12 i 24 časa, pripada naknada troškova u visini kao za 24-o časovni rad na terenu a licu u službi u Vojsci, za vrijeme rada na terenu u zemlji, koji traje između 8 i 12 časova, pripada naknada troškova u visini od 50% naknade predviđene u stavu 1 tačkama 1,2,3 i 4.''

-U Članu 28, dodati novi stav 5 koji glasi ‘’Za dane u kojima ostvaruje pravo na naknadu iz stava 1 ovog člana, licu u službi u Vojsci ne pripada uvećanje zarade za rad duži od punog radnog vremena, rada noću i rada u dane koji su zakonom određeni kao neradni. 

 

Obrazloženje:

Obrazloženja koje je dato za brisanje stava 3 u Članu 5 je i obrazloženje za predložene izmjene člana 28. Obrazloženje našeg zahtjeva za izmjenu člana 28 treba prepoznati i u stavu 2 ovog člana u kojem se  jasno i precizno objašnjava na šta se odnosi naknada za rad na terenu. Ovo sve iz razloga jer se moraju uzeti u obzir specifičnosti vojne službe i zadataka odnosno uslova u kojima se oni izvršavaju kada se razmatra visina naknade licima angažovanim na ovim zadacima. Jasno je da se rad na terenu lica na službi u VCG ne može upoređivati sa radom na terenu ostalih zaposlenih u javnom sektoru u smislu naprijed navedenih uslova.

 

7.Član 30

Zahtjev SOVCG: 

-U članu 30 stav 1 umjesto riječi ‘’Oficiru, odnosno podoficiru’’ treba da stoje riječi ‘’Licu na službi u Vojsci’’. 

-U članu 30 stav 1 riječi ‘‘stan u zakupu ili stan na korišćenje - po osnovu zakupa, s pravom kupovine po povoljnim uslovima.’’ treba izbrisati.

-U članu 30 stav 2 umjesto riječi ‘’oficiru, odnosno podoficiru’’ treba da stoje riječi ‘’licu na službi u Vojsci’’. 

-U članu 30 stav 4 riječi ‘‘kod komercijalne banke sa kojom Ministarstvo odbrane ima zaključen sporazum.’’ treba izbrisati.

-U članu 30 stav 5 iza riječi ‘’Vojsci’’ dodati riječi ‘’njegovom krivicom ili istekom ugovora o službi u Vojsci‘‘. Takođe u ovom stavu treba izbrisati riječi: ‘’smrću’’ i ‘’ili promjene propisa o naknadama troškova licima u službi u Vojsci’’.

 

Obrazloženje: 

U članu 30 stav 1 umjesto riječi ‘’Oficiru, odnosno podoficiru’’ treba da stoje riječi ‘’Licu na službi u Vojsci’’ što bi bilo u skladu sa Zakonom o Vojsci i čime bi se izbjegla diskriminacija među licima na službi u VCG.

U članu 30 stav 1 riječi ‘‘stan u zakupu ili stan na korišćenje - po osnovu zakupa, s pravom kupovine po povoljnim uslovima.’’ treba izbrisati. Ova naknada se zove ‘’naknada dijela troškova zakupa stana’’ tako da je neprihvatljivo da se isključi kada se dobije stan u zakup.

U članu 30 stav 2 umjesto riječi ‘’oficiru, odnosno podoficiru’’ treba da stoje riječi ‘’licu na službi u Vojsci’’ što bi bilo u skladu sa Zakonom o Vojsci i čime bi se izbjegla diskriminacija među licima na službi u VCG.

U članu 30 stav 4 riječi ‘‘kod komercijalne banke sa kojom Ministarstvo odbrane ima zaključen sporazum.’’ treba izbrisati. Razlog je da ne bismo ograničavali ili uslovljavali zaposlenog u VCG kod koje banke treba/mora da se kreditno zaduži.

U članu 30 stav 5 iza riječi ‘’Vojsci’’ dodati riječi ‘’njegovom krivicom ili istekom ugovora o službi u Vojsci‘‘. Takođe u ovom stavu treba izbrisati riječi: ‘’smrću’’ i ‘’ili promjene propisa o naknadama troškova licima u službi u Vojsci’’. Jasno je da do prestanka službe može doći i bez krivice zaposlenog, stoga bi se isti pored prestanka službe i smanjenih primanja doveo u još težu poziciju zbog povećanja rate kredita za otplatu stana. U slučaju smrti lica na službi u VCG logično je i praksa da se pomogne porodici tog lica a ne da se odmogne što bi se desilo ako bi izgubili pravo na UTS, osim naravno ako bi se kredit anulirao po osnovu riziko polise životnog osiguranja. Promjenom propisa o naknadama troškova lica na službi u VCG ovo pravo bi trebalo da izgube samo ona lica koja do tog momenta nisu ostvarila ovo pravo i na ovaj način riješila stambeno pitanje dok lica koja su osloncem na ovo pravo riješila stambeno pitanje nebi smjeli da izgube pravo na UTS.

 

8.Član 33

Zahtjev SOVCG: 

-Član 33 brisati u potpunosti.

 

Obrazložnje:

Naknada iz člana 30 ovog pravilnika, treba da pripada licu u službi u Vojsci koje stanuje kod roditelja, roditelja svog supružnika ili kod svoje djece jer bez obzira na rodbinske odnose ovo lice ima troškove zakupa stana. Svakako i ovo lice treba da dostavi ugovor o podstanarskom odnosu. Takođe, neprihvatljivo je da se ovom licu na način što bi mu se oduzelo pravo na UTS isto tako oduzelo i pravo da se kupovinom stana putem kredita uz učešće UTS-a osamostali i odvoji iz zajednice u kojoj živi.

 

9.Član 34

Zahtjev SOVCG: 

-U članu 34 dodati stav 4 koji bi glasio ’’Izuzetno od stava 3 ukoliko se iz opravdanih razloga (bolničko liječenje, boravak u misiji isl.) zahtjev ne podnese u roku od 30 dana pravo na naknade troškova u skladu sa ovim pravilnikom, licu u službi u Vojsci pripada od dana ispunjenja uslova za sticanje tog prava.’’

 

Obrazložnje:

Opravdani razlozi nepodnošenja zahtjeva ne bi trebali da utiču nanošenjem štete zaposlenom u VCG.

 

10.Član 36

Zahtjev SOVCG: 

-Član 36 stav 2 brisati.

 

Obrazložnje:

Neprihvatljivo je da se rješenja o pravim regulisanim članovima 24 i 30 ovog pravilnika koja se donose kao pravo na mjesečnom nivou skrate zato što su rješenja o promjeni tog stanja donešena prije isteka kalendarskog mjeseca. Jasno je da lice koje je podstanar plaća mjesečnu zakupninu i da mu niko neće vratiti pola ukoliko to lice dobije rješenje o dodjeli stana npr. 15. u mjesecu niti lice koje živi odvojeno od porodice može momentalno po osnovu neke odluke promijeniti to stanje.

 

Anketa

Odluku Ministra odbrane da prestane profesionalna služba za trideset vojnika po ugovoru bez obzira na zahtjev-predlog Načelnika Generalštaba VCG, komandanatai komandira jedinica da se tim vojnicima služba produži i u naredne tri godine, smatram:

Pretraga

Himna EUROMIL

Ovdje možete preuzeti himnu EUROMIL u MP3 formatu.