Poziv za članstvo u SOVCG

Uradite to radi samopoštovanja.
Uradite to da biste ostvarili prava koja Vam garantuju Ustav i zakoni Crne Gore.
Uradite to radi solidarnosti sa onima među nama koji su materijalno najugroženiji.
Uradite to da biste se ljepše, sigurnije i slobodnije osjećali u svom radnom okruženju.
Uradite to iz proste potrebe da se čuje i Vaš glas.

Detaljnije

Pred­sjed­nik Sin­di­ka­ta od­bra­ne i Voj­ske Cr­ne Go­re (SOVCG) Ne­nad Čo­be­ljić ka­zao je da ni­je čuo da u ne­koj NA­TO ze­mlji po­sla­nik iz­vo­di pred­sta­vu sa ci­ljem da se po­ni­ze voj­ska i po­li­ci­ja kao in­sti­tu­ci­je, kao i nji­ho­vi pri­pad­ni­ci, jer su po­kre­nu­li tu­žbe za „be­zna­čaj­ne iz­no­se“. On je oci­je­nio da se iz Bo­ško­vi­će­vog i Vu­le­ti­će­vog di­ja­lo­ga je­di­no mo­glo za­klju­či­ti da pri­pad­ni­ci voj­ske, po­li­ci­je i ne­ki dru­gi ra­de pro­tiv svo­je dr­ža­ve, od­no­sno nje­nog bu­dže­ta.

Više o ovome pročitajte OVDJE.

Anketa

Odluku Ministra odbrane da prestane profesionalna služba za trideset vojnika po ugovoru bez obzira na zahtjev-predlog Načelnika Generalštaba VCG, komandanatai komandira jedinica da se tim vojnicima služba produži i u naredne tri godine, smatram:

Pretraga

Himna EUROMIL

Ovdje možete preuzeti himnu EUROMIL u MP3 formatu.