Poziv za članstvo u SOVCG

Uradite to radi samopoštovanja.
Uradite to da biste ostvarili prava koja Vam garantuju Ustav i zakoni Crne Gore.
Uradite to radi solidarnosti sa onima među nama koji su materijalno najugroženiji.
Uradite to da biste se ljepše, sigurnije i slobodnije osjećali u svom radnom okruženju.
Uradite to iz proste potrebe da se čuje i Vaš glas.

Detaljnije

sovcgSastanak je održan na poziv pomoćnika MO za ljudske resurse Rajka Novićevića, 20.05.2011. godine u vremenu od 09,30 do 10,50 časova, u zgradi MO.

Sastanku su prisustvovali: Dr Rajko Novićević, pomoćnik MO za ljudske resurse, Bojanić Dejan, šef odsjeka za pravna pitanja u sektoru za ljudske resurse MO, Radoljub Vitorović, šef odsjeka za organizaciju i mobilizaciju u sektoru za ljudske resurse MO, Burić Mladen, predsjednik Sindikata VCG, i Nenad Čobeljić, predsjednik SOVCG

Tema sastanka bila je koordinacija aktivnosti sindikata u VCG.

Uvodnu riječ-izlaganje imao je dr Novićević Rajko.
Zahtjev i insistiranje predsjednika SOVCG da se na sastanku vodi zapisnik je odbijen.

Dr Novićević je zbog navedenog reagovanja i insistiranja na zapisniku tražio poštovanje subordinacije na šta mu je, u daljem toku razgovora odgovoreno da je neophodno da se sindikalne organizacije uvažavaju kao socijalni partneri potpuno ravnopravni u razgovorima sa poslodavcem.

Dr Novićević je dalje izjavio da će do sastanka sa EUROMIL-om doći krajem maja ili početkom juna, da je MO to tražilo preko naše misije u Briselu.
Predsjednik SOVCG je podsjetio da su Unija Slobodnih sindikata i SOVCG takođe pozvali predstavnike EUROMIL-a i da mislimo da je povoljnije da do sastanka dođe u Podgorici.

Prisutni su upoznati da su Bojanić Dejan i Vitorović Radoljub određeni za komunikaciju i razmatranje pitanja i problema sa sindikatima.
Ova odluka je od strane predsjednika SOVCG pozdravljena kao praktična, pri čemu je  izrazio očekivanaja da će se na dostavljene inicijative i zahtjeve brzo reagovati uz prethodno zajedničko razmatranje problema  i suprotstavljanje argumenata.

Uzimajući riječ predsjednik SOVCG je ponovo izrazio negodovanje zbog nevođenja zapisnika sa sastanka tvrdeći da je to u interesu svih prisutnih.
U izlaganju predsjednika SOVCG je rečeno da je uslov svih uslova za dalje aktivnosti i saradnju prestanak pritisaka i saniranje posledica pritisaka koji su se dešavali i još uvijek traju. Traženo je da se sa nivoa MO i GŠ uputi jedinicama zvaničan akt u kojem se zabranjuje antisindikalno djelovanje i pritisci i da je slobodno pravo svih da se slobodno sindikalno organizuju odnosno pristupaju sindikalnim organizacijama, te da će se sankcionisati antisindikalno djelovanje i pritisci.
Takođe je insistirano da nam se omogući obilazak i informisanje jedinica, podsjećajući da nam to nije omogućeno prema poslednjem zahtjevu (od 12.do 20.05.2011.g).
Insistirano je i da se SOVCG daju ista prava, uslovi i logistika kao i SVCG što do sada nije bio slučaj.

Dr Novićević je izjavio da ne zna za pritiske prema članovima SOVCG i zaposlenima u Vojsci, te da ne komunicira sa nižim jedinicama i da su njegova saznanja od komandanata jedinica da pritisaka nije bilo i da on njima vjeruje.

Na primjedbu da su zbog pritisaka pokrenute krivične prijave, dr Novićević je izjavio da on nije upoznat sa tim odnosno da ne zna za krivične prijave niti protiv koga su pokrenute.
Dalje je saopštio da on rad sindikata vidi samo u vanradno vrijeme te da je necjelishodno držati sastanke u radno vrijeme.

Predsjednik SOVCG je saopštio da jedno informisanje mjesečno u trajanju od sat vremena, u vremenu posle  15,00 časova, ne može uticati na realizaciju redovnih zadataka i obuke. Takođe sam naglasio da će se potreba za neposrednim obilaskom i informisanjem članstva i zaposlenih, od strane rukovodstva SOVCG, bitno smanjiti kada se uspostavi i omogući rad sindikalnih povjerilaca u jedinicama.

Zaključio je da odbijanje otklanjanja posledica pritisaka na članove SOVCG ne vodi ka rješavanju problema već prema produbljavanju nerazumijevanja i neuvažavanja, da smo zbog takvog odnosa dovedeni u situaciju da se idalje borimo da se pritisci prekinu i saniraju posledice, da će SOVCG ukoliko se po tom pitanju ne preduzmu hitne i konkretne mjere i radnje preduzeti niz aktivnosti uključujući još intezivnije iznošenje problema i argumenata putem medija.
Upoznao je prisutne i da je SOVCG pripremila još jednu dopunu krivične prijave koju ćemo procesuirati odmah poslije praznika.

Od strane predsjednika SOVCG je postavljeno pitanje kako može da se ostvari saradnja dva sindikata ako jedan ima punu logističku i drugu podršku a drugi se potpuno ograničava u svakom smislu.
Postavljeno je i pitanje predsjedniku Sindikata VCG, Mladenu Buriću da li mu je omogućeno korišćenje službenog vozila kada je vršio sindikalne aktivnosti, odgovorio je potvrdno uz opasku da mu je to omogućeno uz realizaciju drugih zadataka. Burić nije demantovao ni tvrdnje da mu je za osnivačku skupštinu dato korišćenje multimedijalne sale Ministarstva odbrane te da je obezbijeđen prevoz licima iz svih jedinica Vojske (po 3 lica) koja su određena da prisustvuju skupštini, dok SOVCG nije dozvoljeno korišćenje ni jedne prostorije a zaposlenima je zabranjivano prisustvo osnivačkoj skupštini.  

ZAKLJUČAK:

Evidentna je i izražena nespremnost poslodavca da se suoči sa realnošću pritisaka i mobinga kao i nespremnost da se otklone posledice istih.
Uskraćivanjem prava da neposredno informišemo zaposlene u radnom vremenu stavljeni smo u podređen-diskriminisan položaj u odnosu na drugi sindikat.
Lica koja imaju organizovan prevoz sa posla nijesu u mogućnosti da budu informisana  odnosno da prisustvuju sastancima u vanradno vrijeme.