Poziv za članstvo u SOVCG

Uradite to radi samopoštovanja.
Uradite to da biste ostvarili prava koja Vam garantuju Ustav i zakoni Crne Gore.
Uradite to radi solidarnosti sa onima među nama koji su materijalno najugroženiji.
Uradite to da biste se ljepše, sigurnije i slobodnije osjećali u svom radnom okruženju.
Uradite to iz proste potrebe da se čuje i Vaš glas.

Detaljnije

Evropska organizacija vojnih udruženja (EUROMIL) je krovna organizacija koja se sastoji od 33 vojna udruženja i sindikata iz 22 zemlje. To je glavni evropski forum za saradnju profesionalnih vojnih udruženja o pitanjima od zajedničkog interesa. EUROMIL teži da obezbedi i unapredi ljudska prava, osnovne slobode i socio-profesionalne interese vojnog osoblja svih činova u Evropi i promoviše koncept "građana u uniformi". Kao takav, vojnik ima pravo na iste prava i obaveze kao i svaki drugi građanin. EUROMIL naročito poziva na priznavanje prava pripadnika vojske i - da se formiraju i pridruže sindikatima i nezavisnim udruženjima i za njihovo uključivanje u redovni socijalni dijalog od strane vlasti. 

Članice asocijacije EUROMIL-a na sastanku u Rigi (Letonija) sa 116. Sjednice Predsedništvo su informisane o nedavnim događajima u Crnoj Gori u vezi sa raskidom ugovora sa nekoliko vojnika. Organizacije-članice EUROMIL-a podržavaju poruku koju je EUROMIL poslao crnogorskim vlastima 2. avgusta 2017. i obeshrabruje nedostatak socijalnog dijaloga o ovom pitanju sa socijalnim partnerom SOVCG.

Organizacije-članice učesnice na 116. sastanku Presidijuma EUROMIL takođe su obaviješteni o predlozima da se prekinu služba potpukovniku Nenadu Čobeljiću u Oružanim snagama Crne Gore i penzioniše se prijevremeno. Predsjedništvo EUROMIL-a smatra da ovaj prijedlog nije slučajnost i da je stvoren pravni instrument koji se nepravilno koristi za eliminaciju Nenada Čobeljića iz Oružanih snaga Crne Gore, a samim tim i iz rukovodstva SOVCG-a.

Predsjedništvo EUROMIL-a ima sumnje da je ovo nedavno usvojeno novo zakonodavstvo uvedeno u skladu sa socijalnim dijalogom sa reprezentativnim partnerima. Takođe, ovaj nedostatak dijaloga može se tumačiti kao znak pripremljene akcije protiv rukovodstva sindikata.

Zbog toga, sa 116. Sjednice predsedništva EUROMIL poziva najviše političko rukovodstvo Crne Gore

  • da se zaustavi nametnuto penzionisanje potpukovnika Nenada Čobeljića;
  • da poštuju zaštitu koja se daje rukovodiocima sindikata na osnovu principa da se ne mogu "kazniti na bilo koji način" za svoje sindikalne aktivnosti kojim štite prava svojih kolega;
  • da poštuju osnovna prava potpukovnika Nenada Čobeljića i onih koje predstavlja i SOVCG;
  • ponovno uspostaviti socijalni dijalog sa sindikatom SOVCG kao potpuno poštovanog socijalnog partnera;
  • da se zaustavi uznemiravanje i lov na vještice protiv rukovodstva SOVCG-a.

EUROMIL nudi svoju konstruktivnu saradnju da pronađe sporazum i zaustavi ovaj dugoročni sukob.

 

U ime 116. EUROMIL Presidium-a.

Emmanuel Jacob
predsjednik