Poziv za članstvo u SOVCG

Uradite to radi samopoštovanja.
Uradite to da biste ostvarili prava koja Vam garantuju Ustav i zakoni Crne Gore.
Uradite to radi solidarnosti sa onima među nama koji su materijalno najugroženiji.
Uradite to da biste se ljepše, sigurnije i slobodnije osjećali u svom radnom okruženju.
Uradite to iz proste potrebe da se čuje i Vaš glas.

Detaljnije

Vladi Crne Gore,
n/r Predsjeniku Vlade,

Gospodine Markoviću,

Sindikat odbrane i Vojske Crne Gore, sagledavajući ukupno socijalno i materijalno stanje i položaj zaposlenih u Vojsci Crne Gore, pokreće inicijativu za značajno povećanje zarada pripadnicima Vojske Crne Gore (VCG). Ovu inicijativu smo naslovili Vladi Crne Gore jer sa Ministarstvom odbrane, već gotovo 18 mjeseci, nemamo socijalni dijalog iz kojeg smo potpuno eliminisani iako smo reprezentativan sindikat, o čemu ste već upoznati.

U cilju razmatranja ove Inicijative, kroz socijalni dijalog, SOVCG insistira da se u najkraćem mogućem roku organizje sastanak na kojem bi socijalni partneri detaljno razmotrili sadašnje materijalno i socijalno stanje i položaj pripadnika Vojske Crne Gore, realne potrebe, mogućnosti i dinamiku unapređenja položaja zaposlenih u narednom periodu, prije svega kroz povećanje zarada, a u skladu sa sadašnjim i budućim izazovima i zahtjevima koji se stavljaju pred VCG i njene pripadnike.

Ovu inicijativu temeljimo na činjenici da je materijalni i socijalni položaj pripadnika VCG na niskom nivou, da ne odgovara mjestu i ulozi Vojske u društvu a posebno da nije u skladu sa naporima, odgovornošću, opasnostima, prijetnjama i rizicima kojima se pripadnici VCG svakodnevno izlažu kroz obuku i u izvršavanju redovnih i vanrednih zadataka. Ovu inicijativu takođe temeljimo na značajnom budućem povećanju sveukupnih napora, obaveza i odgovornosti pripadnika Vojske uslovljenih obavezama koje proističu iz punopravnog članstva Crne Gore u NATO, što je prepoznato i u Strategijskom pregledu odbrane (SPO) Crne Gore donešenom u septembru 2018. godine.

U SOVCG smo nezadovoljni jer u SPO nisu adekvatno razmatrani materijalni i socijalni položaj zaposlenih. SOVCG kao socijalni partner nije konsultovan po ovim pitanjima u toku izrade SPO iako je to bila obaveza poslodavca. SPO ne sadrži ni jedno konkretno rješenje niti viziju poboljšanja materijalnog položaja pripadnika Vojske Crne Gore, niti dinamiku i rokove poboljšanja istog. Istovremeno sadrži detaljno razrađene obaveze i ciljeve koji jasno ukazuju i na buduće povećanje zahtjeva prema pripadnicima Vojske po pitanju napora, odgovornosti, obaveznosti, opasnosti i rizika, a u cilju doprinosa obavezama koje je Crna Gora preuzela prijemom u punopravno članstvo u NATO.

U SPO u dijelu ‘’Prioriteti u oblasti ljudskih resursa’’ stoji: ‘’Kontinuirano će se sprovoditi mjere na poboljšanju života i rada zaposlenih i njihove motivacije. U središtu pažnje biće i socijalni faktori, posebno oni koji se odnose na rješavanja stambenih pitanja zaposlenih’’. U dijelu o infrastrukturi stoji ‘’U cilju poboljšanja standarda zaposlenih u Ministarstvu odbrane i Vojsci nastaviće se izgradnja stanova u opštinama Danilovgrad i Podgorica, a razmotriće se mogućnost izgradnje stanova u opštini Bar’’. O povećanju zarada nema ni riječi niti je jasno planirana dinamika povećanja iste. Ovo nas u SOVCG posebno zabrinjava jer u zaključku SPO stoji: ‘’Pripadnici Vojske i državni službenici i namještenici Ministarstva odbrane svojom stručnošću, ličnim integritetom i patriotizmom garantuju uspješnu realizaciju svih dodijeljenih misija i zadataka. Stoga će posebna pažnja i napori biti usmjereni na dalji profesionalni razvoj kadra, poboljšanje uslova života i rada i podizanje ugleda pripadnika Vojske i Ministarstva odbrane’’. Dakle jasno je ko su garant sprovođenja i realizacije svih dodijeljenih misija i zadataka ali nije jasno kada i koliko će im se povećati zarada, kada i kojom dinamikom će se rješavati stambena pitanja idr. Ponovo ističemo da je SOVCG, iakao smo reprezentativan socijalni partner, isključen iz razmatranja pitanja od suštinskog značaja za materijalni i socijalni položaj zaposlenih, što nam je suštinska uloga.

Napominjemo da 2008. godine, kada je svim zaposlenim u javnom sektoru zarada povećana 30%, zaposlenima u VCG zarada nije povećana. Strategijskim planom odbrane iz 2010. godine planirano je da se zaposlenima u VCG do 2015. godine zarade povećaju za 30% što se nije desilo. Povećanje zarad od 16% smo kroz socijalni dijalog ispregovarali tek u julu 2016. godine. Jasno je da ovo povećanje nije bilo dovoljno da bitnije unaprijedi, do tada, veoma nizak standard pripadnika VCG.

Strategijskim pregledom odbrane, u procjeni stanja i sposobnosti Sistema odbrane, nije dat značaj materijalnom položaju zaposlenih što je sa pozicije zaposlenih i sindikata pogubno. Nije čak ni konstatovano na kojem se nivou nalazi i čemu treba težiti. Nijesu navedene prosječne zarade niti procjena potreba rasta istih. U predlogu mjera za unapređenje stanja osim uopštenih konstatacija koje smo naveli nema ništa konkretno. Dok, se upravo u SPO nalaze najbolji i najvjerodostojniji argumenti koji ukazuju da je neophodno da se zaposlenima hitno i značajno povećaju zarade.

U SOVCG smo uvjereni da su se stvorili uslovi i da postoji zajednički interes države Crne Gore i pripadnika VCG da se standard zaposlenih u VCG značajno unaprijedi. Ovo je na neki način potvrdio i Predsjednik Crne Gore, gospodin Đukanović, u svom obraćanju pripadnicima VCG na proslavi Dana VCG održanoj na Cetinju 05.10.2018. godine, kada je i obećao bolji standard i položaj pripadnicima VCG.

U SPO je procijenjen trend rasta izdvajanja za odbranu za period od 2018. do 2024. godine, u vidu povećanja budžetskih izdvajanja za odbranu, kako bi 2024. godine dostigla nivo od 2.00% bruto domaćeg proizvoda (BDP). Ovo povećanje izdvajanja za odbranu ne znači i povećanje zarada zaposlenih. Važno je stoga da se ovo pitanje jasno i u potpunosti razjasni i reguliše odnosno da dinamika povećanja zarada bude jasno i precizno programirana i planirana. Ovo pitanje je od suštinskog značaja.

Osnovna misija Vojske ‘’Odbrana Crne Gore i država članica NATO’’ i njeni zadaci ‘’Odbrana nezavisnosti, suverenosti i državne teritorije Crne Gore, samostalno i uz pomoć NATO saveznika, doprinos odbrani država članica NATO i podrška savezničkim snagama na teritoriji Crne Gore’’, će značajno uticati na povećanje odgovornosti i napora pripadnika Vojske. Ovoj misiji i zadacima mogu odgovoriti samo dobro motivisani i potpuno materijalno i socijalno zbrinuti pripadnici VCG, po ugledu na standar pripadnika vojski članica NATO.

O povećanim zahtjevima pred svakim pripadnikom Vojske potvrđuje i sledeća konstatacija: ‘’Vojska ima za cilj da organizuje, opremi i obuči 50% kopnenih snaga za učestvovanje i do 10% kopnenih snaga za održivo angažovanje u NATO vođenim operacijama podrške miru i operacijama odgovora na krize. Maksimalni doprinos kopnenih snaga NATO snagama biće angažovanje jedne ojačane pješadijske čete u dvije rotacije od po šest mjeseci, a održivi doprinos NATO vođenim operacijama podrške miru i operacijama odgovora na krize biće angažovanje jednog pješadijskog voda, sa elementima podrške, u rotacijama od šest mjeseci.’’, dalje, ‘’Pješadijski bataljon je okosnica kopnenih snaga i nosilac realizacije zadataka u sve tri misije Vojske, u zemlji i inostranstvu’’. Ovo ukazuje i na jasnu potrebu da se da određeni respect i prioritet kopnenim snagama kada su zarade u pitanju jer je jasno da na njima leži najveći dio tereta i obaveza koje su naprijed navedne.

Novina da upućivanje pripadnika Vojske u slučaju odbrane država saveznica u smislu člana 5 Sjevernoatlantskog ugovora nije na dobrovoljnoj osnovi, daje novu dimenziju obavezama pripadnika Vojske. Ova obaveznost učešća u aktivnostima i mogućim oružanim sukobima van teritorije Crne Gore zahtijeva potpunu profesionalnost pripadnika vojske i spremnost da u interesu državne politike svjesno i bezpogovorno izvršavaju zadatke i pri tome rizikuju i svoj život. Ovim zadacima i obavezama ne može odgovoriti pripadnik VCG koji živi na ivici egzistencije.
Pored navedenog, pripadnici Vojske aktivno pružaju pomoć civilnim institucijama u zemlji. U cilju pružanja pomoći civilnim institucijama snage se dodatno obučavaju i opremaju i privremeno namjenski organizuju. Veliki je broj složenih, kompleksnih, odgovornih i opasnih poslova za koje pripadnik VCG mora biti obučen i pripravan. Sve ovo mora da prati i adekvatan materijalni i socijalni položaj zaposlenih.

SPO predviđa potrebu za povećanjem brojnog stanja na 2368 pripadnika i za djelimičnim prilagođavanjem organizacijsko-formacijske strukture Vojske. Povećanje brojne veličine Vojske će uticati na povećanje izdvajanja za zarade u budžetu MO. Ukoliko paralelno ne dođe do značajnog povećanja zarada jasno će biti da je ovo povećanje brojne veličine Vojske palo na teret pripadnika Vojske. Ova praksa je već viđena u period upućivanja pripadnika Vojske u mirovne misije uz istovremeno uskraćivanje povećanja zarada zaposlenima u VCG za 30% za koliko je u tom period povećano svim ostalim zaposlenim u javnom sektoru.

U dijelu o ljudskim resursima se navodi ‘’Pripadnici Ministarstva odbrane i Vojske su glavni potencijal i garancija uspješne realizacije svih dodijeljenih misija i zadataka.’’ Ako je tako, a jeste, onda mora biti precizirano i pitanje standarda pripadnika Vojske i njegovo plansko dovođenje na nivo koji odgovara naporima i rizicima u izvršavanju predviđenih misija i zadataka. Glavni motivacioni factor je materijalni položaj pa tek onda efikasno i efektivno upravljanje ljudskim resursima.

Zaključujemo da je ljudski factor najbitniji u svim elementima vojnih sposobnosti. Nastavak reforme u oblasti odbrane je nezamisliv bez jasne politike i dinamike unapređenja materijalnog položaja pripadnika Vojske. Zato je neophodno da se ovo pitanje hitno i bezuslovno stavi na dnevni red svih relevantnih subjekata i institucija Crne Gore, i da se kroz korektan socijalni dijalog u ovaj process uključe predstavnici zaposlenih.

Gospodine Markoviću, očekujemo da ćete preduzeti konkretne korake da u što skorije vrijeme otpočnemo socijalni dijalog na temu značajnog unapređenja zarada zaposlenima u Vojsci Crne Gore, u skaldu sa ovom Inicijativom.

U očekivanju Vašeg odgovora,

S poštovanjem,
Predsjednik SOVCG
potpukovnik
Nenad Čobeljić