Poziv za članstvo u SOVCG

Uradite to radi samopoštovanja.
Uradite to da biste ostvarili prava koja Vam garantuju Ustav i zakoni Crne Gore.
Uradite to radi solidarnosti sa onima među nama koji su materijalno najugroženiji.
Uradite to da biste se ljepše, sigurnije i slobodnije osjećali u svom radnom okruženju.
Uradite to iz proste potrebe da se čuje i Vaš glas.

Detaljnije

SOVCG je svoj rad i djelovanje temeljio na principijelanom sindikalizmu baveći se konkretnim pitanjima i problemima koji opterećuju zaposlene u VCG.

Zbog svoje principijelnosti i doslednosti prošli smo kroz težak period održanja SOVCG i sindikalizma u Vojsci, praćen diskriminacijom, progonom, pritiscima, otpuštanjma, prekomandama.
Opstali smo i izborili se za poštovanje i uvažavanje koji su, kroz socijalni dijalog, dali rezultate u vidu unapređenja prava zaposlenih, boljih uslova za sindikalni rad i povećanja zarada, što je rezultiralo značajnim povećanje članstva i dostizanju formalne reprezentativnosti.

Veoma smo uvaženi na nacionalnom i međunarodnom sindikalnom nivou, u okviru USSCG i EUROMIL-a, gdje smo takođe dali značajan doprinos.
Personalne promjene u Ministarstvu odbrane, krajem 2016.g., strah od kontinuiranog rasta povjerenja zaposlenih u SOVCG i realnog socijalnog dijaloga, uzrokuju ponovni obračun poslodavca sa SOVCG koji je ovog puta organizovaniji, podmukliji, perfidniji i dosledniji sa ciljem potpunog uništenja SOVCG i zdravog socijalnog dijaloga.

Ovaj period karakterišu:
- optužbe za šurovanje SOVCG sa advokatima koji su za mala tužbena potraživanja uzimali enormne sudske troškove;
- izrugivanje sa socijalnim dijalogom u toku izrade novog Zakona o Vojsci;
- nezakonito otpuštanje velikog broja vojnika po ugovoru;
- potpuno ignorisanje Sporazuma o saradnji SOVCG i MO;
- potpuno ignorisanje dopisa, zahtjeva, inicijativa i ukupnih napora na uspostavljanju jednostrano prekinutog socijalnog dijaloga;
- nenajavljen diskriminatorski i nezakonit prekid obračuna rata za kupovinu na odloženo plaćanje od strane Službe za finansijsko poslovanje MO;
- osnivanje Stambene zadruge sa ''žutim sindikatom'';
- nasilno i hitno penzionisanje Predsjednika SOVCG praćeno dopisom da sindikate ne mogu da predstavljaju penzioneri, istovremeno maksimalno sarađujući sa penzionerom ''žutog sindikata'';
- ignorisanje stavova USSCG, EUROMIL-a i MOR-a u vezi sa predstavljanjem sindikata od strane penzionisanog lica;
- ignorisanje dugotrajnih i konkretnih napora EUROMIL-a i USSCG da pomognu i posreduju u uspostavljanju socijalnog dijaloga i prestanku progona i diskriminacije SOVCG;
- izigravanje svega dogovorenog i potpisanog na sastancima Generalnog sekretara USSCG i predstavnika SOVCG sa Ministrom odbrane koji su realizovani pod pritiskom Predsjednika Vlade a zbog novog talasa nezakonitog otpuštanja vojnika po ugovoru i ukupne diskriminacije prema SOVCG;
- zloupotreba sistema komandovanja u vidu pritisaka i ucjena od strane pretpostavljenih starješina da se članstvo isčlanjuje iz SOVCG;
- provala u sindikalne prostorije SOVCG, preturanje po dokumentaciji, vjerovatna krađa podataka sa računara, skidanje natpisa sa ulaznih vrata i pečanjenje sindikalnih prostorija; itd.

Niz je činjenica i dokaza o ovim i drugim nepočinstvima MO.

O problemima sa kojima smo se suočavali i sa kojima se i danas suočavamo pokrenuli smo postupak pred nadležnim inspekcijama, Zaštitnikom ljudskih ptrava i sloboda Crne Gore, Ustavnim sudom Crne Gore, Osnovnim sudom u Podgorici, Specijalnim i Osnovnim tužilaštvom, Upravnim sudom Crne Gore, Međunarodnom organizacijom rada (MOR). Sve smo preduzeli da na zakonit, legalan, javan i principijelan način uspostavimo socijalni dijalog i zaustavimo progon i diskriminaciju. Postupci pred ovim organima su u toku a činjenice i dokazi sa kojim raspolažemo nas vode ka pozitivnim rješenjima.

U više navrata smo se obraćali Predsjedniku Crne Gore, Predsjedniku Vlade Crne Gore, Predsjedniku Skupštine Crne Gore, neposredno i preko USSCG i EUROMIL-a i upoznavali ih sa stanjem i problemima sa kojima se suočavamo. Za rezultat smo imali nekoliko višemjesečnih sastanaka GS USSCG i predstavnika SOVCG sa Ministrom odbrane koji nisu imali nikakve rezultate a u međuvremenu smo imali značajan odliv članstva.

Poslije značajnih napora na sastancima IO i GO USSCG navedeni problemi, koji nas dugotrajno opterećuju i iscrpljuju do krajnosti, prihvaćeni su kao ukupan i značajan problem USSCG poslije čega je uslijedilo oštro i jasno pismo Odboru za bezbjednost i odbranu da je situacija dostigla svoj vrhunac i da se mora hitno riješiti. Uslijedio je sastanak Predstavnika USSCG i SOVCG sa Predsjednikom Vlade a zatim sa Predsjednikom Skupštine Crne Gore gdje smo ih u dvočasovnim razgovorima upoznali sa situacijom u kojoj se nalazimo. Dobili smo uvjeravanja da će se najvažniji navedeni problemi riješiti.

Uslijedio je sastanak, subota 22.12.2018.g. u 10h, GS USSCG Srđe Kekovića i njegovog zamjenika sa Ministrom odbrane na kojem je dogovoreno rješavanje većine navedenih problema, ostalo je da se dogovoreno potvrdi i potpiše na sastanku MO i predstavnika SOVCG. Istog jutra u 06h izvršeno je nezakonito obijanje i upad u prostorije SOVCG.
Ministar, po ustaljenom receptu, na sastanak koji je isposlovao USSCG i SOVCG poziva i predstavnike ''žutog sindikata''. Ovo nije činio, nije pozivao SOVCG, dok se sastajao i dok je favorizovao i afirmisao ''žuti sindikat''. Razlozi su jasni ali i uloga ''žutoga''.

Iako je dogovoreno da na sastanku sa MO sindikate predstavljaju legalno izabrani predsjednici, Ministar Bošković ponovo odbija da se sastane sa Predsjednikom SOVCG, kao razlog navodi to što sam o provali u prostorije SOVCG obavijestio javnost. Nije kriv provalnik kriv je onaj ko je to prijavio.

Iz više razloga a prije svega radi potvrđivanja dogovorenog na sastanku GS USSCG sa MO, 22.12.2018.g, prihvatam da delegaciju SOVCG predvodi potpredsjednik Kasalica. Isti dobija jasna pisana uputstva i pripremljen predlog zapisnika koji je usklađen sa već dogovorenim na sastanku GS USSCG i MO.

Dajući prioritet potvrđivanju dogovorenog, odnosno rezultatu sveukupnih dugotrajnih napora na eliminaciji diskriminacije i uspostavljanju socijalnog dijaloga, na navedeni sastanak šaljem potpredsjednika Kasalicu, koji već duže vrijeme ne zaslužuje moje povjerenje. Imenovani je i na ovom sastanku kao i više puta do sada zloupotrijebio poziciju potpredsjednnika SOVCG i moje povjerenje preuzimajući ulogu predsjednika SOVCG uz punu naklonost Ministra odbrane.

Pokretanja zahtjeva za razrješenje Predsjednika SOVCG

Potpredsjednik SOVCG Zdravko Kasalica pokrenuo je pitanje razrješenja od dužnosti Predsjednika SOVCG Nenada Čobeljića. Ovu inicijativu prepoznaje Statut SOVCG i ona kao takva nije sporna.
Isti zahtjev je Sindikatu dostavio Ministar odbrane odmah po donošenju akta o penzionisanju Predsjednika SOVCG, oktobar 2017. godine. Ministrov zahtjev nije prošao kod GO SOVCG, ni kod USSCG, ni kod EUROMIL-a, ni kod MOR-a.
Da li će Kasalica pomoći Ministru, koja je cijena toga i ko će da je plati, ostaje da se vidi.

Statutom SOVCG nije propisano pod kojim uslovima i na koji način neko može pokrenuti pitanje povjerenja predsjedniku SOVCG. Nije dovoljno usmeno tražiti preispitivanje povjerenja predsjedniku SOVCG. Logično je i neophodno da se to uradi u pisanoj formi.

Smatram veoma važnim i potrebnim da se Kasalica po pitanju ovog svog zahtjeva izjasni u pisanoj formi i da to dostavi svim članovima GO SOVCG, saglasan sam da to dostavi i javnosti. Ovo je Kasalica trebao već da uradi a mislim da je krajnje vrijem za to da bi se, prije svega, dalo vrijeme članovima GO SOVCG da razmotre taj zahtjev i sa njim upoznaju članstvo. Na ovaj način bi se uvažili članstvo i članovi GO SOVCG koji će donijeti krajnju odluku. Ovo bi predstavljalo bar minimum korektnosti, profesionalnosti i poštovanja rukovodstav SOVCG i našeg članstva ali i svih onih koji su do sada cijenili SOVCG kao principijelan sindikat i principijelnog borca za zažtitu i unapređenje položaja zaposlenih u MO i VCG i mene kao predsjednika.

Po dostavljanju pisanog zahtjeva za odlučivanje o razrješenju Predsjednika SOVCG odgovoriću na isti i ukazati članstvu na činjenice i argumente koji ukazuju na motive, pozadinu i vjerovatne posledice ovakvog postupanja.

Predsjednik SOVCG
potpukovnik
Nenad Čobeljić