Poziv za članstvo u SOVCG

Uradite to radi samopoštovanja.
Uradite to da biste ostvarili prava koja Vam garantuju Ustav i zakoni Crne Gore.
Uradite to radi solidarnosti sa onima među nama koji su materijalno najugroženiji.
Uradite to da biste se ljepše, sigurnije i slobodnije osjećali u svom radnom okruženju.
Uradite to iz proste potrebe da se čuje i Vaš glas.

Detaljnije

Prva redovna Skupština SOVCG, održana 15.10.2011. godine, je bila izborna, izabrali smo novo rukovodstvo, donijeli novi Statut i Program rada i odlučili da apliciramo za članstvo u EUROMILu (Evropskoj organizaciji vojnih udruženja i sindikata).

Naš najznačajniji uspjeh između 1. i 2. redovne skupštine upravo je prihvatanje naše aplikacije, odnosno prijem SOVCG u članstvo EUROMIL-a, u svojstvu posmatrača, na 105. Prezidijumu EUROMIL-a u Limeriku, Irska, održanom 27.04.2012. godine.
Naše članstvo u EUROMIL-u je rezultat saradnje i potvrda izražene podrške SOVCG tokom posjete Predsjednika i podpredsjednika EUROMIL-a u septembru 2011. godine.

EUROMIL je u više navrata, u pisanoj i usmenoj komunikaciji sa SOVCG, kao i na zvaničnim aktivnostima (kongresu i sastancima rukovodstva) izrazio punu podršku našim nastojanjima da unaprijedimo stanje ljudskih prava i sloboda, materijalni, socijalni i profesionalni položaja zaposlenih u VCG a posebno našim nastojanjima da u Zakon o Vojsci ugradimo Preporuke Savjeta ministara Evrope koje se odnose na poštovanje osnovnih ljudskih prava i sloboda pripadnika oružanih snaga, a čiji je potpisnik i Crna Gora.

SOVCG je, nedavno, prije nepuni mjesec dana, 26. i 27.10.2012. godine, učestvovala na 106. Prezidijumu i 4. Kongresu EUROMIL-a u Briselu, Belgija, na kojem je prvi put podnešen Nacionalni izvještaj stanju i problemima koji opterećuju zaposlene u Vojsci Crne Gore, a samim tim i našu Sindikalnu organizaciju.

Problemi sa kojima se suočavaju zaposleni u VCG su brojni, navešću najznačajnije:
• Ukupan materijalni položaj zaposlenih je na veoma niskom nivou a naročito je izražen kod vojnika, civilnih lica na službi u Vojsci i podoficirskog kadra.
• Zaposlenima u VCG je oduzeto pravo na plaćeni prekovremeni, noćni i rad neradnim danima i praznikom, uključujući i pravo na ograničeno radno vrijeme.
• Neisplaćena su i neriješena brojna potraživanja zaposlenih.
• Vojnicima ne pripadaju nikakva prava po prestanku profesionalne vojne službe, niti se u toku službe osposobljavaju za lakše prilagođavanje civilnom životu i nalasku novog zaposlenja.
• Zaposleni u Vojsci ne osjećaju zaštitnu ulogu sindikata zbog potpunog odsustva socijalnog dijaloga i pregovaranja o aktuelnim problemima koji opterećuju zaposlene.
• Umjesto problemima i pitanjima prava i položaja zaposlenih, SOVCG je nametnuto da se bavi problemima ograničavanja sindikalnih prava i sloboda.
• Zaposleni u VCG nisu osigurani od povreda na radu
• Poslednjih nekoliko godina izostali su redovni sistematski pregledi profesionalnih vojnih lica uključujući i lica koja rade na po zdravlje opasnim mjestima.
• Sindikati i zaposleni nisu uključeni u radu na izradi pravilnika i uputstava koji se odnose na njihova prava i obaveze.
• Od strane nadležnih se ne pokreću pitanja odgovornosti u slučajevima kada je evidentno načinjena povreda prava i sloboda zaposlenih u Vojsci.
• Otpremnine stalno zaposlenih u Vojsci prilikom prestanka radnog odnosa su veoma male.
• Dijelu civilnih lica na službi u VCG, pored redovnih radnih obaveza, su nametnute obaveze kao i profesionalni vojnim licima za šta nisu adekvatno stimulisani.

Od značajnijih aktivnosti SOVCG želim da istaknem one koje smo realizovali u saradnji i osloncem na USSCG, našu nacionalnu sindikalnu centralu:
SOVCG je aktivno učestvovala u akcijama i aktivnostima USSCG, kroz stalnu komunikaciju i učešćem na sjednicama Glavnog odbora USSCG, okruglim stolovima i konferencijama za medije na kojima su se razmatrala aktuelna pitanja i problemi.

U organizaciji USSCG realizovana je edukacija članova SOVCG kroz seminar za edukaciju sindikalnih lidera (02.-04.12.2011.g), seminar u organizaciji sekcije mladih USSCG za edukaciju mladih o sindikalizmu ( 13.-15.09.2012.g.) i na seminaru o aktuelnim novinama u radnom zakonodavstvu u Crnoj Gori ( 21-23.09.2012. godine) na kojem se raspravljalo o Opštem kolektivnom ugovoru, Zakonu o radu i Zakonu o zabrani diskriminacije.

SOVCG je javno podržala i pridružila se radničkim protestima pod rukovodstvom USSCG, a povodom poskupljenja električne energije i kontinuiranog pada životnog standarda građana Crne Gore. Informisali smo zaposlenim u VCG o pravima učešća na takvim protestima i pozvali da se pridruže istim.

Suštinski, period između ove dvije skupštine SOVCG možemo podijeliti u dva poluvremena, negativno i pozitivno. (kritično vrijeme je druga polovina aprila ove godine)

Negativno poluvrijeme se ogledalo u intezivnoj antisindikalnoj kampanji i diskriminaciji prema našem članstvu koje je u pojedinim jedinicama Vojske (logističkoj bazi, Centru za obuku i BrKoV) posebno došla do izražaja i to odmah posle održavanja Prve redovne Skipštne SOVCG, 15.10.2012. godine.
Umjesto suprostavljanja ovim pojavama, odgovor Ministarstva odbrane i Generalaštaba VCG, a na zahtjev jednog od protagonista antisindikalnog djelovanja i diskriminacije je bilo pokretanje više disciplinskih postupaka i suspenzija Predsjednika SOVCG. Zatim su uslijedila degradirajuća postavljenja i prekomande ostalih članova SOVCG a naročito članova rukovodstva i onih koji su se isticali u sindikalnom radu i aktivnostima.
SOVCG je u više navrata insistirala i inicirala sastanke sa komandnom strukturom u VCG u cilju uspostavljanja korektnih odnosa i saradnje za šta, na žalost, nije bilo razumijevanja.

Pozitivno poluvrijeme odnosno napredak odnosa SOVCG i MO je počelo dolaskom prof.dr. Milice Pejanović Đurišić na čelo Ministarstva odbrane. Odnos prema SOVCG i poštovanje sindikalnih prava i sloboda u VCG su se u biti promijenili. Od dolaska novog Ministra odbrane i sastanka sa rukovodstvom SOVCG, 20.04.2012. godine, počelo je novo poglavlje za sindikalizam i poštovanje prava i sloboda zaposlenih u Vojsci Crne Gore.

Najšnačajniji pokazatelji napretka odnosa SOVCG i MO:

Značajan napredak u odnosima SOVCG i MO potvrđuje uključivanje SOVCG u neposredan rad i pregovaranje sa radnom grupom Ministarstva odbrane na izradi Predloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vojsci Crne Gore. Rezultati su značajno unapređenje prvobitnog predloga Radne grupe ali je rad na ovim izmjenama prekinut bez ikakvog objašnjenja.

Afirmativni članak Povodom 40-godina od osnivanja EUROMIL-a i članstvu SOVCG u ovoj uglednoj evropskoj organizaciji je objavljen u časopisu Ministarstva odbrane ''Partner'', što je, između ostalog, i na Kongresu 4. EUROMIL-a istaknuto kao jedan od pokazatelja pozitivnih pomaka u odnosima MO i SOVCG.

U skladu sa postignutim dogovorom MO i SOVCG o realizaciji periodičnog (četvoromjesečnog) informisanja zaposlenih u VCG, iz oblasti sindikalizma, SOVCG je realizovala dva ciklusa informisanja zaposlenih u VCG u junu i oktobru-novembru ove godine.

U skladu sa postignutim dogovorom na sastanku sa Minstrom odbrane, održano je više sastanaka predstavnika SOVCG sa predstavnicima MO radi sagledavanja posledica antisindikalne diskriminacije u prethodnom periodu. Ovaj posao je završen i predlog za rješavanje je dostavljen Ministru odbrane.

SOVCG je podnijela zahtjev Ministarstvu odbrane za slobodan pristup informacijama iz oblasti stambene problematike, konkretno o imovinskoj situaciji i raspodjeli stanova u novoj zgradi u Tološima. Od MO smo dobili odobrenje za pristup traženim informacijama i kopije traženih dokumenata ali je izostao odgovor na zahtjev za dopunu dostavljenih informacija.

Pred Agencijom za mirno rješavanje radnih sporova pozitivno je okončan spor sa MO u vezi sa članom 65 Opšteg kolektivnog ugovora tako što je Ministarstvo odbrane prihvatilo da u Fonda za odmor i rekreaciju uplati naša potraživanja za 2011. i 2012.godinu, zaključno sa mjesecom oktobrom, u iznosu od 5120 eura, i da u narednom periodu vrši mjesečne uplate po istom osnovu.

Potvrda normalizacije ukupnih odnosa , napretka saradnje i međusobnog uvažavanja je priliv članstva u SOVCG koji je naročito izražen poslije realizacije drugog ciklusa informisanja zaposlenih o benefitima sindikalnog organizovanja u VCG.

Zaključak je da treba da budemo zadovoljni postignutim ali i nezadovoljni jer nam vrata socijalnog dijaloga nisu potpuno otvorena a time je bitno sužena mogućnost kvalitetnog i efikasnog rješavanja postojećih problema i unapređenje materijalnog i socijalnog položaja zaposlenih u VCG.

Predsjednik SOVCG
Nenad Čobeljić