Poziv za članstvo u SOVCG

Uradite to radi samopoštovanja.
Uradite to da biste ostvarili prava koja Vam garantuju Ustav i zakoni Crne Gore.
Uradite to radi solidarnosti sa onima među nama koji su materijalno najugroženiji.
Uradite to da biste se ljepše, sigurnije i slobodnije osjećali u svom radnom okruženju.
Uradite to iz proste potrebe da se čuje i Vaš glas.

Detaljnije

sovcgSOVCG je dana 25.12.2012. godine podnio dvije tužbe Upravnom sudu protiv Ministarstva odbrane zbog sprječavanja slobodnog pristupa informacijama neophodnim za pravovremeno sindikalno djelovanje u oblasti zaštite na radu zaposlenih, kao i informacija u oblasti promjena u sadašnjoj formaciji Vojske u odnosu na prethodnu, a u dijelu izmijenjenih elemenata formacijskih mjesta koji se odnose i utiču na visinu ličnih primanja i druga prava iz rada i po osnovu rada zaposlenih u Vojsci Crne Gore.

U tužbama se navodi:

Aktom, broj 1498-155/12 od 10.12.2012.g. uputili smo, shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, zahtjev za dostavljanje informacija i od Ministarstva odbrane Crne Gore, zatražili pristup podacima koji se odnose na oblast Zaštite na radu.
Dokaz: - Zahtjev broj 1498-155/12 od 10.12.2012.g.
 
Obzirom da do današnjeg dana Ministarstvo odbrane nije postupilo u skladu sa članom 8 Zakona o slobodnom pristupu informacijama po kome je organ vlasti dužane da omogući podnosiocu zahtjeva pristup informaciji ili njenom dijelu, osim u slučajevima predviđenim ovim zakonom, a da su za to prošli rokovi propisani Zakonom o slobodnom pristupu informacijama, a shodno članu 34 stav 2 Zakona o slobodnom pristupu informacijama Tužilac pokreće upravni spor i predlaže da Sud naloži Tužiocu donošenje rješenja i obezbijedi slobodan pristup traženim informacijama.
 
Takođe, aktom broj 1498-120/12 od 07.11.2012.g., Urgencijom broj 1498-144/12 od 30.11.2012.g., Žalbom broj 1498-151/12 od 04.12.2012.g. i Aktom, broj 1498-158/12 od 13.12.2012.g. uputili smo, shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, zahtjev za dostavljanje informacija i od Ministarstva odbrane Crne Gore, zatražili podatke koji se odnose na Formaciju Vojske Crne Gore, preciznije podatke koji se odnose na promjene u sadašnjoj u odnosu na prethodnu Formaciju Vojske, a u dijelu izmijenjenih elemenata formacijskih mjesta koji se odnose i utiču na visinu ličnih primanja i druga prava iz rada i po osnovu rada zaposlenih u Vojsci Crne Gore.

Rešenjem, broj 814-7414/12-2 od 28.11.2012.g. (primljen 03.12.2012.g.), Ministarstvo odbrane odbilo je naš Zahtjev uz obrazloženje da je traženoj
informaciji pristup ograničen, obzirom da je ista Rešenjem, broj 805-2477/11-3 od 15.04.2011.g., označena stepenom tajnosti „Interno".

Obzirom da se tražene informacije odnose isključivo na podatke, odnosno elemente na osnovu kojih se vrši proračun i isplata zarada zaposlenima, a u koje Sindikalna organizacija mora imati uvid, i o istima blagovremeno biti upoznata u slučaju njihove izmjene, to smatramo da nam pristup traženim podaci ni u kom slučaju ne može biti uskraćen.

Smatramo da Rješenje Ministarstva odbrane, broj 814-7414/12-2 od 28.11.2012. godine, nije donešeno u skladu sa članom 8 Zakona o slobodnom pristupu informacijama po kome je organ vlasti dužane da omogući podnosiocu zahtjeva pristup informaciji ili njenom dijelu, osim u slučajevima predviđenim ovim zakonom, niti se Ministarstvo odbrane pri donošenju spornog Rješenja pozvalo na član 9 Zakona o slobodnom pristupu informacijama koji precizno definiše u kojim slučajevima se ograničava pristup informacijama.

Posebno naglašavamo da je sporno Rješenje donešeno suprotno članu 27 Zakona o tajnosti podataka u kome stoji da Pristup tajnim podacima stepena
tajnosti "INTERNO" imaju svi zaposleni u organu i organizaciji.

Imajući navedeno u vidu, a shodno članu 34 stav 2 Zakona o slobodnom pristupu informacijama Tužilac pokreće upravni spor i predlaže da Sud naloži Tužiocu donošenje rješenja i obezbijedi slobodan pristup traženim informacijama.