Poziv za članstvo u SOVCG

Uradite to radi samopoštovanja.
Uradite to da biste ostvarili prava koja Vam garantuju Ustav i zakoni Crne Gore.
Uradite to radi solidarnosti sa onima među nama koji su materijalno najugroženiji.
Uradite to da biste se ljepše, sigurnije i slobodnije osjećali u svom radnom okruženju.
Uradite to iz proste potrebe da se čuje i Vaš glas.

Detaljnije

sovcgGospođo Čarapić,

Zahtijevamo da sprovedete hitnu i neodložnu istragu protiv Zamjenika osnovnog državnog tužioca u Podgorici (ZODTP) Saše Čađenovića, zbog nesumnjivog pomaganja izvršiocima krivičnih djela, a na štetu oštećenih lica u Vojsci Crne Gore.
Takođe insistiramo da ZODTP Sašu Čađenovića razriješite dužnosti, u skladu sa članom 52 stav 1 tačke 2 Zakona o državnom tužilaštvu.

Razrješenje od dužnosti tražimo iz razloga drastičnog kršenja Zakona o državnom tužilaštvu i to: člana 6: „Funkcija državnog tužioca vrši se u javnom interesu radi obezbjeđenja primjene prava, pri čemu se mora obezbijediti poštovanje i zaštita ljudskih prava i sloboda''. Zbog nepridržavanja Kodeksa tužilačke etike po velikom broju članova i stavova ovog Kodeksa, jer je Saša Čađenović drastično kršio ovaj Kodeks na način kiji predstavlja bruku i sramotu tužilačke funkcije, tužilaštva Crne Gore i pravne države Crne Gore. Zbog kršenja člana 8: „Rad državnog tužilaštva je javan, osim ako zakonom nije drukčije određeno'' jer je rad Saše Čađenovića bio tajan i za nas koji smo podnijeli krivične prijave a kamoli za građane Crne Gore, tako što nas nije obavijestio o toku istrage niti odbacivanju krivične prijave, čak ni na naše zahtjeve i ako je već prethodno istu odbacio. Ovo jasno ukazuje da je Čađenović iz ličnih interesa i u interesu počinilaca krivičnih djela, štitio počinioce krivičnih djela od zakonskih sankcija i pravde a na štetu brojnih žrtava. Jasno je da je imenovani prekršio i član 38 Zakona o državnom tužilaštvu odnosno zakletvu koja glasi: "Zaklinjem se čašću da ću tužilačku funkciju vršiti po Ustavu i zakonu."

Razloga i neoborivih dokaza za disciplinsku i krivičnu odgovornost Čađenovića je sijaset. Činjenica je da nam je Saša Čađenović Rješenje o odbacivanju krivične prijave dostavio posle gotovo 13 mjeseci, tačnije posle 392 dana, i ako je prema članu 59 Zakonika o krivičnom postupku bio dužan da isto dostavi u roku od 8 (osam). Rok je probio samo 49 puta. Ovo je uradio ignorišući naše zahtjeve da nam da informaciju o toku krivičnog postupka i ako je Rješenje već bilo gotovo.
Učinjena je povreda člana 59 i na način što Čađenović u dugo čekajućem Rješenju nije uputio oštećenog da može sam preduzeti gonjenje (stav 1), niti je dao pouku koje radnje možemo preduzeti radi ostvarivanja prava na preuzimanje gonjenja (stav 6).
Čađenović takođe nije postupio u skladu sa članom 14 Zakonika o krivičnom postupku, odnosno nije nas poučiti o pravima koja nam po ovom zakoniku pripadaju i o posljedicama propuštanja radnje. Dakle ni u obavještenju ni u Rješenju koji su nam dostavljeni 07.02.2013. godine nije naveo pravnu pouku.

Čađenović je na krajnje očigledan način prekršio i Načelo istine i pravičnosti član 16 Zakonika o krivičnom postupku tako što nije istinito i potpuno utvrdio činjenice koje su od važnosti za donošenje zakonite i pravične odluke, kao i da sa jednakom pažnjom ispituju i utvrde činjenice koje terete okrivljenog i one koje mu idu u korist.
U Rješenju o odbačaju krivične prijave, Čađenović se bavio zaobilaženjem činjenica i dokaza. Ignosisao je sve pisane dokaze i ključne svjedoke a bavio se licima koja nismo ni pomenuli u krivičnim prijavama da bi njihov iskaz koristio u službi zaštite počinilaca krivičnih djela.

Svojim smišljenim i namjenskim nepostupanjem Čađenović je pokušao da izigra i Načelo optužbe Član 18 stav 3: „Ako državni tužilac nađe da nema osnova za pokretanje ili vođenje krivičnog postupka, na njegovo mjesto može stupiti oštećeni kao tužilac, pod uslovima propisanim ovim zakonikom''. Prekršen je i član 271 stav 2: „Akt o odbacivanju krivične prijave državni tužilac dostaviće u roku od osam dana podnosiocu krivične prijave kao i oštećenom, u skladu sa članom 59 ovog zakonika''.

Jasno je da ni poslije 13 mjeseci Čađenović nebi dostavio ovo rješenje da se SOVCG nije obratila Šefu kancelarije EU u Crnoj Gori i pokrenula sudski spor pred Upravnim sudom Crne Gore zbog toga, odnosno da ovakvo nezakonito postupanje nekoga ko treba da štiti zakon nije izašlo u javnost.

Suviše je blago reći da je, u ovom slučaju, ZODTP Čađenović neuredno vršio tužilačku funkciju, jer je jasno da se radi o krivičnom djelu drastične zloupotrebe službenog položaja i tužilačke funkcije.

Sve gore navedeno ukazuje na neophodnost hitnog reagovanja i postupanja Vrhovnog državnog tužioca Crne Gore pa u tom smislu ovim aktom, koji će mo učiniti javnim, na tome insistiramo.

Insistiramo takođe da nas u najkraćem mogućem roku obavijestite o Vašoj odluci.

Anketa

Odluku Ministra odbrane da prestane profesionalna služba za trideset vojnika po ugovoru bez obzira na zahtjev-predlog Načelnika Generalštaba VCG, komandanatai komandira jedinica da se tim vojnicima služba produži i u naredne tri godine, smatram:

Pretraga

Himna EUROMIL

Ovdje možete preuzeti himnu EUROMIL u MP3 formatu.