Poziv za članstvo u SOVCG

Uradite to radi samopoštovanja.
Uradite to da biste ostvarili prava koja Vam garantuju Ustav i zakoni Crne Gore.
Uradite to radi solidarnosti sa onima među nama koji su materijalno najugroženiji.
Uradite to da biste se ljepše, sigurnije i slobodnije osjećali u svom radnom okruženju.
Uradite to iz proste potrebe da se čuje i Vaš glas.

Detaljnije

Dana, 17.03.2017.godine, u Podgorici je održana redovna sjednica Glavnog odbora SOVCG. Na sjednici su razmatrani postignuti rezultati između dvije sjednice GO (februar 2016.-mart 2017.), razmatrana aktuelna situacija, usvojen Plan rada u tekučoj godini i postavljeni težišni ciljevi i zadaci.

Zaključeno je da su u izvještajnom periodu a skladu sa Planovima rada SOVCG, realnim uslovima i mogućnostima, realizovane brojne aktivnosti i postignuti značajni rezultati, naročito po pitanju unapređenja materijalnog položaja zaposlenih, kvaliteta i kontinuiteta socijalnog dijaloga i znatno povećanje članstva SOVCG. U ovom periodu SOVCG se susretao i sa brojnim preprekama, što je u određenoj mjeri uticalo na kvalitet i stepen realizacije određenih planiranih aktivnosti.

Posebno je važno istaći značajno unapređenje socijalnog dijaloga sa Ministarstvom odbrane i uslova za rad SOVCG što je preduslov za postizanje postavljenih ciljeva u narednom period.
Sporazum o saradnji SOVCG i Ministarstva odbrane, potpisan 30.12.2015. godine, je bitno uticao na unapređenje socijalnog dijaloga i na poboljšanje uslova rada sindikalnih organizacija, kao i na unapređenje komunikacije sa komandnom strukturom. Otvorene su kancelarije SOVCG u većini kasarni.
Takođe je došlo do značajnog unapređenje komunikacije i odnosa sa komandnom strukturom, čime su stvoreni povoljni uslovi da se zajedničkim kapacitetima dalje radi na unapređenju materijalnog položaja zaposlenih, unapređenju uslova zaštite na radu i rješavanje egzistencijalnih pitanja zaposlenih.

Ispred nas je godina u kojoj će se donijeti novi Zakon o Vojsci i Granski kolektivni ugovor, učiniti značajni koraci na rješavanju stambenih potreba, unaprijediti uslovi rada i zaštite na radu idr. čime se SOVCG i zaposlenima pruža jedinstvena prilika da izdejstvujemo značajne rezultate na poboljšanju ukupnog položaja zaposlenih u MO i VCG kao i njihovih porodica, a posebno civilnih lica na službi u VCG i vojnika po ugovoru.
Sveukupne aktivnosti i rezultati, prije svega članova IO i GO SOVCG, uticali su povećanjem članstva SOVCG čime su poboljšani uslovi za rad i kolektivno pregovaranje, kao i materijalni uslovi za rad Sindikata.

U periodu između dvije sjednice GO SOVCG u SOVCG se učlanilo ukupno 119 novih članova dok je prestalo članstvo za ukupno 12 članova (dva smrtna slučaja, pet prestanak službe i pet po ličnom zahtjevu)
SOVCG nije zadovoljan sa rezultatima rada na unapređenju rješavanja stambene problematike u MO I VCG. U budućim naporima moramo uraditi sve da zaposleni dobiju povoljnu ponudu za kupovinu stana putem kredita, sa težištem na povoljnosti-subvencija koje treba da da MO i Vlada CG.

U razgovorima obavljenim na sastancima sa Ministrom odbrane g.Boškovićem i Načelnikom GŠVCG gen.ppuk Jokićem dobili smo uvjeravanja da će se u narednom periodu dati prioritet rješavanju stambenih potreba zaposlenih u MO i VCG. SOVCG će biti aktivno uključen u sve aktivnosti po ovom pitanju što je prilika da se da značajan doprinos bržem i kvalitetnijem rješavanju stambenih potreba zaposlenih.

U SOVCG je formirana Sekcija žena sa ciljem da se konkretnije pozabavimo uslovima rada ženske populacije u MO i VCG